Tilbake til listen

KJØREFELTASSISTENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funksjonen bruker informasjon fra kameraet 1 og utløser en korrigerende handling på kjøretøyets styringssystem hvis en linje (stiplet eller heltrukket) krysses uten å aktivere retningsviserne.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Du kan når som helst ta tilbake styringen av kjøretøyet ved å bruke rattet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktivering/deaktivering

Funksjonen aktiveres ved å trykke flere ganger på 2-bryteren til valget Kjørefilassistent vises i instrumentpanelet.

Meldingen ”Filvarsling aktivert” og varsellampen ”” vises i instrumentpanelet.

Når kjørefilassistenten er aktivert, aktiveres også funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt automatisk. VARSLING VED SKIFTE AV KJØREFELT.

Funksjonen deaktiveres ved å trykke flere ganger på 2-bryteren til valget ”Filvarsling deaktivert” vises i instrumentpanelet.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Merk: Hvis du deaktiverer kjørefilassistenten, deaktiveres også funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt.

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som ble lagret da motoren sist ble stanset.

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises -varsellampen og de venstre og høyre linjene 3 i grått i instrumentpanelet.

Funksjonen er innstilt til å være aktivt når kjørehastigheten er mellom ca. 70 km/t og 180 km/t, og når -varsellampen og 3-korrigeringsindikatorene er hvite.

Funksjonen utløses hvis kjøretøyet krysser en linje uten at retningsviserne aktiveres.

I disse tilfellene:

- Funksjonen utløser en handling på kjøretøyets styringssystem for å korrigere kjøreretningen

- Varsellampen og indikatoren 3 på siden av linjen som ble krysset, skifter til gult i instrumentpanelet.

Merk: Funksjonen godtar litt kutting av svinger.

Hvis det ikke er tilstrekkelig med en korrigering av styringen, skifter -varsellampen og 3-indikatoren på siden av linjen som ble krysset til rødt i instrumentpanelet, sammen med en vibrasjon i rattet.

Spesielle tilfeller

Når du bruker funksjonen:

- hvis systemet ikke registrerer noen rattbevegelser fra føreren, lyser -varsellampen gult i instrumentpanelet sammen med meldingen Behold hendene på rattet og en varsellyd.

- hvis styringssystemets korrigerende handling er aktiv for lenge, høres en varsellyd og retningsviseren 3 på den aktuelle siden av bilen blinker til føreren tar kontroll.

Du kan når som helst avbryte korrigeringen av kjøreretningen ved å bevege rattet.

Midlertidig ikke tilgjengelig

- Svært raskt skifte av kjørefelt;

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningsviserne;

- kraftig akselerasjon;

- nødbremsing;

- endring av kjørefeltbredden;

- bruk av det aktive nødbremsesystemet;

-...

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises -varsellampen og de venstre/høyre korrigeringsindikatorene 3 i grått i instrumentpanelet.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- Revers er valgt;

- Siktfeltet til kameraet er tilsmusset

- Varsellampen û lyser.

-varsellampen og de venstre/høyre indikatorene vises i grått i instrumentpanelet.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med en tilhengerkrok som er registrert av systemet, vises meldingen ”Tilhenger: side radar av” på instrumentpanelet for å varsle deg om at kjørefeltassistenten ikke er tilgjengelig.

Innstillinger

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Se i instruksjonene for multimedieskjermen hvordan du får tilgang til funksjonsinnstillingene 4:

- ”VIBRASJON”: Juster rattvibrasjonen for funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt;

- Alarm: Juster følsomhetsnivået for linjedeteksjon. Det gjør du ved å velge:

- Senest mulig: linje oppdaget ved kryssing;

- Normal: linje oppdaget rett før kryssing;

- Tidligst mulig: felt oppdaget i nærheten.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Justeringer (fortsatt)

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 5 til du kommer til ”Bil”-fanen;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” Trykk på bryteren 8 OK;

- Bla gjentatte ganger ved å trykke på 6 eller 7 til du kommer til menyen for innstilling av følsomhet for kjørefelthjelpen. Trykk på bryteren 8 OK

- Bla gjentatte ganger ved å trykke på kontroll 6 eller 7 for å justere innstillingen. Trykk på 8 OK-bryteren.

Funksjonsfeil

Hvis systemet registrerer en funksjonsfeil, lyser varsellampene © i instrumentpanelet og meldingen ”Fremre kamera må kontrolleres” vises.

Kontakt en autorisert forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt kameraet må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- frontruten er tilsmusset (med skitt, is, snø, kondens o.l.).

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke etc.)

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- Veimerkingen er uregelmessig eller vanskelig å lese (f.eks. delvis borte, for lange mellomrom, ujevn veibane)

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.).

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

I dette tilfellet kan det hende at kjørefeltassistenten handler feil eller ikke i det hele tatt.

Fare for uønsket, feil korrigering eller ingen korrigering av kjøreretningen.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- området rundt kameraet er skadet (på frontrutesiden eller bakspeilsiden);

- veien er glatt (snø, hålke, vannplaning, grus osv.);

- Frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, få den skiftet hos en autorisert forhandler)

- bilen er koblet til et tilhengerfeste som ikke er blitt registrert av systemet;

- kjøretøyet kjører i et område med flere veimerker (et område med veiarbeid osv.).

VINGELKORRIGERING