ELEKTRONISK PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assistert operasjon

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen

Med kjøretøyet i ro kan den elektroniske parkeringsbremsen brukes for å være sikker på at kjøretøyet står i ro.

- ved å trykke på start/stopp-knappen 1 eller ved å vri tenningsnøkkelen 2 (til stillingON 2);

eller

- når førerens setebelte ikke er festet

eller

- når førerdøren åpnes

eller

- for kjøretøy med automatisk girkasse, når stilling P er valgt.

I alle andre tilfeller, for eksempel når motoren er stanset eller er i ventemodus på grunn av Stop and Start VIRKEMÅTE STOP AND START at assistert parkeringsbrems ikke ble aktivert automatisk. Du må da velge manuell modus. For bestemte landspesifikke modeller er ikke funksjonen for assistert parkeringsbrems aktivert. Du finner mer informasjon under Manuell bruk.

Meldingen ”Parkeringsbrems på” vises for å bekrefte at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert, og }-varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med lampen 3 på bryteren 4.

Når motoren er slått av, slukkes indikatorlyset 3 flere minutter etter at parkeringsbremsen er satt på, og indikatorlyset } slukkes når kjøretøyet låses.

Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 3 på bryter 4 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er aktivert. De slukkes når du låser dørene.

Assistert operasjon (fortsettelse)

Merk: i noen situasjoner (feil med den elektroniske parkeringsbremsen, manuell frigjøring av parkeringsbremsen o.l) høres det et lydsignal og meldingen ”Aktiver Parkeringsbrems” vises i instrumentpanelet for å advare deg om at den elektroniske parkeringsbremsen er frigjort.

- med motoren i gang: når førerdøren åpnes;

- med motoren slått av (f.eks. ved kvalt motor): når en fordør åpnes.

Trekk og slipp bryter 4 for å aktivere den assisterte parkeringsbremsen.

Assistert frigjøring av parkeringsbremsen

Parkeringsbremsen frigjøres når kjøretøyet startes og akselerasjonen starter, eller når giret flyttes ut av posisjon P.

Manuell bruk

Du kan sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt.

Sette på den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trekk i bryter 4. Varsellampe 3 og varsellampe } tennes i instrumentpanelet.

Frigjøre den elektroniske parkeringsbremsen manuelt

Trykk på bryteren 1 uten å trå inn pedalene, eller vri nøkkelen 2 til stilling ”ON 2” for å slå på tenningen. Trå inn bremsepedalen og trykk på bryteren 4: Indikatorlampen 3 på bryteren og indikatorlampen } vist i instrumentpanelet slukkes.

Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Varsellampen 4 på bryter 4 og varsellampen } i instrumentpanelet tennes for å vise at parkeringsbremsen er aktivert. De slukkes når du låser dørene.

Kort stopp

Trekk og slipp bryteren 4 for å aktivere den elektroniske parkeringsbremsen manuelt (ved stans for rødt lys eller stans mens motoren går osv.). Bremsen deaktiveres når motoren startes igjen.

Spesielle tilfeller

Hvis du skal parkere i en helling, eller hvis du f.eks. har koblet til en tilhenger, må du trekke noen ekstra sekunder i bryteren 4 for å få full bremseeffekt.

Parkering av kjøretøyet uten å bruke den elektroniske parkeringsbremsen (for eksempel hvis det er fare for frost):

- slå av motoren ved å trykke på motorens start/stopp-knapp 1 eller ved å vri tenningsnøkkelen 2;

- skift til et gir eller til P-posisjon: Drivhjulene låses mekanisk av drivakselen;

- løsne setebeltet til føreren;

- åpne førerdøren;

- manuell frigjøring av den elektroniske parkeringsbremsen (se informasjonen om ”Manuell frigjøring av den elektroniske parkeringsbremsen” på forrige side);

- avhengig av kjøretøyet, aktiveres parkeringsbremsen automatisk. Du må frigjøre den manuelt.

Hvis meldingen ”Elektrisk feil” eller ”Kontroller batteri” eller ”Bremsesystem feil” vises, må du immobilisere kjøretøyet ved å velge første gir (på en manuell girkasse), eller posisjon P (på en automatisk girkasse) eller ved å trekke i bryteren 4 i omtrent 10 sekunder.

Hvis forholdene og hellingen krever det, må hjulene på kjøretøyet blokkeres.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis det verken vises varsellamper eller høres lydsignaler, tyder det på feil i instrumentpanelet. Du bør i så fall stanse så raskt som mulig (så snart trafikkforholdene tillater det). Forsikre deg om at kjøretøyet ikke kan komme i bevegelse, og kontakt en autorisert forhandler.

Modeller med automatisk girkasse

Av sikkerhetsgrunner deaktiveres automatisk frigjøring når førerdøren er åpen, eller ikke helt lukket, og motoren går (for å hindre at kjøretøyet beveger seg uten fører). Meldingen ”Frigjør park brems manuelt” vises i instrumentpanelet når føreren trår inn gasspedalen.

Sett alltid girspaken i P og slå av motoren når du forlater bilen. Hvis kjøretøyet står i ro med motoren i gang og et gir i inngrep, kan det begynne å bevege seg hvis du trykker på gasspedalen.

Det er fare for ulykker.

Funksjonsfeil

- Hvis det oppstår en feil, tennes ©-varselmeldingen i instrumentpanelet samtidig med ”Kontroller parkeringsbrems”-meldingen, og i enkelte tilfeller }-varsellampen.

Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

- Hvis det er feil på parkeringsbremsen, tennes varsellampen ® samtidig som meldingen ”Bremsesystem feil” vises, og i enkelte tilfeller tennes varsellampen }.

Det betyr at du må stanse så snart trafikkforholdene tillater det.