Tilbake til listen

ELEKTRISKE VINDUER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektriske vinduer

Disse systemene fungerer med tenningen på eller av til én av fordørene åpnes (begrenset til rundt 3 minutter).

Trykk på bryteren for vinduet det gjelder for å senke det til ønsket høyde.

Løft bryteren for å heve vinduet til ønsket høyde.

Fra førersetet

Bruk bryterne slik:

- 1 for førersiden;

- 2 for passasjersiden foran;

- (kjøretøyavhengig) 3 og 5 for passasjerene bak.

Sikkerhet for passasjerer bak

Føreren kan hindre bruk av de elektriske vinduene bak ved å trykke på bryter 4. En bekreftelsesmelding vises i instrumentpanelet.

Førerens ansvar

Aldri la kortet eller nøkkelen ligge igjen i kjøretøyet (selv ikke for en kort stund) mens det oppholder seg barn, dyr eller voksne der som ikke kan passe på seg selv.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved å starte motoren eller aktivere utstyr (som girspaken eller elektriske vinduer).

Hvis en del av kroppen settes fast, må du straks kjøre vinduet i motsatt retning ved å trykke på den relevante bryteren.

Fare for alvorlig skade.

Fra passasjersetet foran

Trykk på bryteren 6.

Unngå å legge gjenstander mot et halvåpent vindu. Spolen til det elektriske vinduet kan bli skadet.

Fra baksetene

Med dørene lukket, klikker du på 7.

Åpne vindu halvt

Hvis du vil åpne vinduet halvt, vrir du håndtaket 8 i pilens retning og låser det ved å trykke på håndtaket. Når du lukker det, må du kontrollere at det er skikkelig låst.

Ett trykks elektrisk vindu

Ettrykksfunksjonen fungerer i tillegg til driften av de elektriske vinduene beskrevet tidligere.

Den er festet på førervinduet.

Trykk kort på eller dra bryteren 1 så langt den går. Vinduet løftes eller senkes helt.

Hvis du trykker på bryteren igjen mens vinduet fortsatt beveger seg, stoppes bevegelsen.

Merk: Hvis vinduet oppdager motstand når det lukkes (f.eks. en tregren e.l.), stanser det før det senkes noen få centimeter.

Funksjonsfeil

Hvis det er en feil når du lukker et vindu, går systemet tilbake til normal modus. Dra i bryteren det gjelder, så ofte som nødvendig for å lukke vinduet helt (vinduet lukkes gradvis), hold bryteren (fortsatt på lukkesiden) i ett sekund, og senk eller løft vinduet helt for å initialisere systemet på nytt.

Kontakt en godkjent forhandler hvis det blir nødvendig.

Forsikre deg om at ingen del av kroppen din (arm, hånd e.l.) stikker ut av kjøretøyet når du lukker vinduene.

Fare for alvorlig skade.