Tilbake til listen

BLINDSONEVARSLING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Det finnes to typer blindsonevarslingssystemer (kjøretøyavhengig):

- System A: bruker informasjon fra ultrasoniske sensorer i støtfangerne i kjøretøyet. Når det er aktivert, kan system A identifiseres ved at indikatorlampe 1 blinker hver gang motoren starter.

- System B: bruker informasjon fra radarene som er montert på hver side av støtfangeren bak. Når det er aktivert, kan system B identifiseres ved at indikatorlampe 1 ikke blinker hver gang motoren starter.

A-system

Ved hjelp av informasjon fra de ultrasoniske sensorene angitt av pilene 2, som er festet på kjøretøyets støtfangere, varsler systemet føreren når det dukker opp et annet kjøretøy i registreringssonen C.

Systemet aktiveres når kjørehastigheten er i området 30-130 km/t.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

A-system

(fortsettelse)

Spesialfunksjon

Pass på at de ultrasoniske sensorene som er installert i kjøretøyets støtfangere, ikke er tildekket (av smuss, søle, snø el.l.).

Hvis en av sensorene er tildekket, vises meldingen Side radar ingen visbilitet i instrumentpanelet. Rengjør de ultrasoniske følersonene.

Varsellampe 1

Det er en varsellampe 1 på begge sidespeilene 3.

Merk: Rengjør sidespeilene 3 regelmessig slik at retningsviserne 1 er godt synlige.

Bruk

Funksjonen varsler deg hvis kjørehastigheten er mellom ca. 30 og 130 km/t mens et annet kjøretøy er i blindsonen C og beveger seg i samme retning som kjøretøyet.

Ved forbikjøring lyser indikatoren 1 bare hvis bilen du kjører forbi blir værende lenge i din blindsone C.

A-system

(fortsettelse)

Visning D

Første advarsel: hvis retningsviseren ikke aktiveres, signaliserer 1-varsellampen at det befinner seg et kjøretøy i blindsonen.

Visning E

Retningsviseren er aktivert1-varsellampen blinker når funksjonen oppdager et kjøretøy i blindsonen og/eller et kjøretøy nærmer seg raskt bakfra på den siden du er i ferd med å vri rattet mot. Hvis du slår av retningsviseren, går funksjonen tilbake til den opprinnelige varslingen (visning D).

Systemet fungerer ikke under følgende forhold

- Når du kjører på en vei med skarpe svinger

- i revers;

- hastighet under 30 km/t;

- hastighet over 130 km/t.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med en tilhengerkrok som registreres av systemet, vises en ”Tilhenger: side radar av”-melding i instrumentpanelet for å varsle deg om at funksjonen ikke er tilgjengelig. Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha mer informasjon om utstyr som passer til bilen din.

B-system

Ved hjelp av informasjon fra følerne på hver side av den bakre støtfangeren (område G) varsles føreren når:

- det dukker opp et annet kjøretøy i deteksjonsområdet C;

og/eller

- det er en fare for kollisjon med et kjøretøy som befinner seg i området F, og kjører raskere enn deg.

Funksjonen varsler deg når kjørehastigheten er over ca. 15 km/t.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Spesialfunksjon

Sørg for at området G rundt radarene på hver side av støtfangeren bak ikke er hindret (av smuss, søle, snø el.l.).

Hvis en radar er tildekket, vises meldingen ”Side radar ingen visbilitet” i instrumentpanelet. Rengjør radarområdet.

B-system

(fortsettelse)

Varsellampe 1

Det er en varsellampe 1 på begge sidespeilene 3.

Merk: Rengjør sidespeilene 3 regelmessig slik at retningsviserne 1 er godt synlige.

Bruk

Funksjonen varsler deg hvis kjørehastigheten er over 15 km/t:

- hvis et annet kjøretøy er i blindsonen C og kjører i samme retning som du;

- hvis et kjøretøy nærmer seg raskt bakfra i et kjørefelt ved siden av deg innenfor deteksjonsområdet F.

Ved forbikjøring lyser indikatoren 1 bare hvis bilen du kjører forbi blir værende lenge i din blindsone C.

Funksjonen varsler ikke føreren hvis de andre kjøretøyene ikke beveger seg.

B-system

(fortsettelse)

Visning D

Første varsel: Retningsviseren er ikke aktivert1-varsellampen varsler at det er oppdaget et kjøretøy i blindsonen og/eller at et kjøretøy nærmer seg raskt bakfra i et kjørefelt ved siden av deg.

Visning E

Retningsviseren er aktivert1-varsellampen blinker når funksjonen oppdager et kjøretøy i blindsonen og/eller et kjøretøy nærmer seg raskt bakfra på den siden du er i ferd med å vri rattet mot. Hvis du slår av retningsviseren, går funksjonen tilbake til den opprinnelige varslingen (visning D).

Systemet fungerer ikke under følgende forhold

- Når du kjører på en vei med skarpe svinger

- i revers.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med en tilhengerkrok som registreres av systemet, vises en ”Tilhenger: side radar av”-melding i instrumentpanelet for å varsle deg om at funksjonen ikke er tilgjengelig. Kontakt en autorisert forhandler hvis du vil ha mer informasjon om utstyr som passer til bilen din.

Systemene A og B

Aktivering/deaktivering

Kjøretøy med multimedieskjerm 4

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 5 til du kommer til ”Bil”-fanen;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”Blindsonevarsling” og trykk på 8 OK -bryteren;

- trykk én gang til på bryteren 8 OK for å aktivere eller deaktivere funksjonen:

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Når du starter motoren, husker systemet den siste stillingen som ble lagret før tenningen ble slått av.

Systemets registreringsområde dekker en standard kjørefeltbredde. Når du kjører i et smalt kjørefelt, kan funksjonen varsle deg hvis det oppdages et kjøretøy i et kjørefelt bortenfor det nærmeste kjørefeltet.

Systemene A og B

(fortsettelse)

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil, vises meldingen ”Side radarer må kontrolleres” i instrumentpanelet. Kontakt en godkjent forhandler.

Siden det finnes radarer eller ultrasoniske sensorer (kjøretøyavhengig) bak støtfangeren, anbefaler vi at eventuelt arbeid på denne (reparasjon, utskifting, lakkeringsarbeider osv.) utføres av kvalifisert personell.

- Systemets registreringsområde dekker en standard kjørefeltbredde. Hvis du kjører på en vei med brede kjørefelt, kan det hende at systemet ikke oppdager et kjøretøy i blindsonen.

- Systemet kan falle ut midlertidig hvis det utsettes for kraftige elektromagnetiske bølger (f.eks. under høyspenningsledninger) eller ved svært vanskelige værforhold (tett regnvær, snøfall osv.). Vær alltid oppmerksom på kjøreforholdene.

Det er fare for ulykker.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Føreren skal alltid tilpasse hastigheten etter trafikkforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.

Systemet skal ikke under noen omstendigheter betraktes som en hindringsoppdager eller et kollisjonshindrende system.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at radarene eller de ultrasoniske sensorene (kjøretøyavhengig) kommer ut av stilling og ikke fungerer som de skal. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Alt arbeid (reparasjon, utskiftninger o.l.) i området rundt radarene eller de ultrasoniske sensorene (kjøretøyavhengig) må utføres av kvalifisert personell.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- Krevende omgivelser (broer av metall, tunneler, veier med sperringer langs kanten, etc.);

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.).

Fare for falske alarmer eller manglende varslinger.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, må du deaktivere det og kontakte en autorisert forhandler.

Begrensninger av systemets bruk

- Området rundt radarene eller de ultrasoniske sensorene (kjøretøyavhengig) bør holdes rent og fritt for modifiseringer eller tilbehør som kan påvirke systemet.

- Mindre synlige trafikanter i nærheten av bilen (motorsykler, sykler, fotgjengere, etc.) blir ikke alltid oppdaget av systemet.

- Når du kjører inn i en sving, kan radarene eller de ultrasoniske sensorene (kjøretøyavhengig) være midlertidig ute av stand til å registrere andre kjøretøy i kjørefeltene på siden.

- Funksjonen kan varsle deg sent hvis to biler nærmer seg bakfra ved siden av hverandre i de tilstøtende kjørefeltene (kjøring på en 3-felts vei) og med mye høyere hastighet enn du.

- Det kan hende at systemet ikke varsler deg hvis det er stor forskjell på kjørehastigheten til de andre kjøretøyene.

- Hvis du blir forbikjørt av et langt kjøretøy (f.eks. et tungtransportkjøretøy som kjører forbi deg med tilnærmet lik hastighet som du), kan det hende at systemet avbryter varslingen før manøveren er fullført.

- Du kjører på en vei med kraftig vind.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- Det er skade i området der radarene eller de ultrasoniske sensorene (kjøretøyavhengig) er plassert.

- Bilen er utstyrt med et tilhengerfeste som ikke er blitt registrert av systemet.

VARNINGSSYSTEM FÖR DÖDAVINKELN