Tilbake til listen

AVANSERT SIKKERHET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avansert sikkerhet-systemet består av:

- aktiv nødbrems;

og

- nødkjørefeltassistent.

Systemet Avansert sikkerhet bruker informasjon fra kameraet 1, radaren foran 2 og sideradarene 3.

Dette systemet gir ekstra kjørehjelp.

Ikke stol blindt på systemet - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Plassering av radarkameraet foran 2

Sørg for at radarområdet ikke er hindret (av smuss, søle, snø, et dårlig festet skilt foran), bulket, endret (inkludert maling) eller skjult av et tilbehør som er montert på fremsiden av kjøretøyet (på grillen eller logo osv.).

Plassering av sideradarene 3

Sørg for at radarområdet ikke er tildekket (av smuss, søle, snø el.l.), påvirket eller endret (inkludert lakkering o.l.).

Avhengig av hvilken følsomhetsinnstilling som er valgt, kan Kjørefeltassistent-funksjonen brukes før bruk av systemet Avansert sikkerhet.

Aktivering, deaktivering av systemet fra multimedieskjermen 4

(kjøretøyavhengig)

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Velg ”ON” eller ”OFF”.

Aktivering/deaktivering av systemet fra turtelleren 5

- Stans bilen og trykk flere ganger på 6-bryteren til du kommer til Bil-fanen;

- Trykk flere ganger på 7- eller 8-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 9 OK;

- Trykk flere ganger på 7- eller 8-kontrollen til du kommer til menyen ”KJØRINGS ASSIST.” Trykk på bryteren 9 OK;

- Trykk flere ganger på 7- eller 8-kontrollen til du kommer til Avansert sikkerhet-menyen, og trykk på 9 OK.

Trykk én gang til på bryteren 9 OK for å aktivere eller deaktivere funksjonen:

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Når systemet deaktiveres, lyser - eller -varsellampen (kjøretøyavhengig) gult i instrumentpanelet.

Når systemet er aktivert, forsvinner varsellampen.

Systemet aktiveres igjen hver gang du slår på tenningen.

Aktiv nødbrems

Systemet bruker informasjon fra radaren 2 og kameraet 1 for å bestemme avstanden fra kjøretøyet ditt:

- fra kjøretøyet foran i samme kjørefelt

eller

- og alle møtende kjøretøy i forbindelse med en manøver for å endre retning;

eller

- fotgjengere og syklister i nærheten

Systemet varsler føreren om en eventuell fare for frontkollisjon slik at han/hun kan reagere raskt i forhold til dette (trykke inn bremsepedalen / vri på rattet).

Avhengig av reaksjonsevnen til føreren, kan systemet hjelpe til med å bremse for å begrense skadene eller unngå et sammenstøt.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Dette systemet kan bremse kjøretøyet med full kraft til det står helt i ro hvis det er nødvendig.

Av hensyn til sikkerheten må du alltid bruke setebeltet når du kjører og passe på at det er lastet slik at ingen gjenstander kan kastes fremover og treffe passasjerene.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Kjøretøyssensor

Hvis du kjører med en hastighet mellom ca. 8 og 180 km/t, og det er fare for at du kan kjøre på bilen foran deg, med et møtende kjøretøy i forbindelse med en manøver for å endre retning eller med et kjøretøy som står i ro, gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

Den røde varsellampen eller (kjøretøyavhengig) skjermen 10 og meldingen Brems vises i instrumentpanelet sammen med et lydsignal.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fortsatt oppdager en fare for kollisjon, kan bremsekraften økes hvis den ikke er tilstrekkelig for å hindre kollisjonen.

- kan utløse bremsing:

hvis føreren ikke reagerer etter varselet og det er umiddelbar kollisjonsfare.

Hvis aktiv nødbremsing har ført til at kjøretøyet stanser, holdes kjøretøyet i ro en kort stund. Utover denne tidsgrensen må kjøretøyet holdes i ro av føreren ved å holde foten på bremsepedalen.

Merk: Hvis føreren bruker kjøretøykontrollene (ratt, pedaler, etc.), kan systemet eventuelt forsinke eller ikke aktivere enkelte funksjoner.

Du kan når som helst stanse bremsingen under en nødmanøver ved å:

- trykke gasspedalen

eller

- vri rattet for å unngå en kollisjon.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Spesielle funksjoner for møtende kjøretøy i forbindelse med en manøver for å endre retning

Når du ønsker å endre retning (f.eks. A), oppdages motgående kjøretøy som kjører mellom ca. 30 og 55 km/t, av systemet når:

- kjøretøyet kjører med en hastighet mellom ca. 8 og 20 km/t;

- du har aktivert retningslyset;

Systemet er ellers inaktivt og utløser ikke et varsel.

Spesielle funksjoner for stillestående kjøretøy

Stillestående kjøretøy registreres når du kjører med en hastighet mellom ca. 8 og 100 km/t. Systemet (og varslingen) deaktiveres når kjørehastigheten kommer over ca. 100 km/t.

Spesielle varslingsfunksjoner

Avhengig av kjørehastigheten kan varslingen og bremsingen aktiveres samtidig.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Fotgjenger- og syklistdeteksjon

Hvis du kjører med en hastighet mellom ca. 8 og 86 km/t, og det oppstår en situasjon hvor det er fare for et sammenstøt med en syklist eller en fotgjenger, gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

Den røde varsellampen eller (kjøretøyavhengig) skjermen 10 og meldingen Brems vises i instrumentpanelet sammen med et lydsignal.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fortsatt oppdager en fare for kollisjon, kan bremsekraften økes hvis den ikke er tilstrekkelig for å hindre kollisjonen.

- kan utløse bremsing:

hvis føreren ikke reagerer etter varselet og det er umiddelbar kollisjonsfare.

Hvis aktiv nødbremsing har ført til at kjøretøyet stanser, holdes kjøretøyet i ro en kort stund. Utover denne tidsgrensen må kjøretøyet holdes i ro av føreren ved å holde foten på bremsepedalen.

Merk: Hvis føreren bruker kjøretøykontrollene (ratt, pedaler, etc.), kan systemet eventuelt forsinke eller ikke aktivere enkelte funksjoner.

Spesielle funksjoner knyttet til stillestående syklister og fotgjengere

Systemet registrerer ikke stasjonære syklister og fotgjengere.

I dette tilfellet er systemet inaktivt og utløser ingen advarsel.

Du kan når som helst stanse bremsingen under en nødmanøver ved å:

- trykke gasspedalen

eller

- vri rattet for å unngå en kollisjon.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Innstillinger for kjøretøy med en multimedieskjerm

Se i instruksjonene for multimedieskjermen hvordan du får tilgang til funksjonsinnstillingene 4:

- Alarm: juster følsomhetsnivået for varselet. Det gjør du ved å velge:

- Senest mulig;

- Normal;

- Tidligst mulig.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Innstillinger for kjøretøy uten en multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 6 til du kommer til ”Bil”-fanen;

- Trykk flere ganger på 7- eller 8-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 9 OK;

- Trykk flere ganger på kontrollen 7 eller 8 til du kommer til ”KJØRINGS ASSIST.”-menyen. Trykk på bryteren 9 OK

- Bla gjentatte ganger ved å trykke på kontrollen 7 eller 8 til du kommer til menyen for innstilling av følsomhet for aktiv bremsing. Trykk på bryteren 9 OK;

- Trykk flere ganger på 7- eller 8-kontrollen for å justere innstillingen. Trykk på 9 OK-knappen.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Midlertidig ikke tilgjengelig

Hvis systemet registrerer en midlertidig feil, lyser varsellampen eller gult i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig).

Mulige årsaker er:

- Systemet er midlertidig blindt (blendet av solen, nærlys, dårlige værforhold osv.). Systemet aktiveres igjen når sikten blir bedre;

- Systemet avbrytes midlertidig (f.eks. hvis frontruten eller støtfangerne foran/bak er dekket av smuss, søle, snø, kondens, osv.). I så fall må du stanse kjøretøyet og slå av motoren. Rengjør frontruten og støtfangerne. Neste gang motoren startes, forsvinner varsellampen og meldingen etter fem, eller ti minutter med kjøring.

Hvis dette ikke er tilfelle, kan problemet ha en annen årsak. Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

Når funksjonen oppdager en funksjonsfeil, vises varsellampene © og eller, avhengig av kjøretøymodellen, © og i gult i instrumentpanelet sammen med meldingen Fremre kamera må kontrolleres eller Fremre radar må kontrolleres eller Kamera/Radar må kontrolleres.

Kontakt en godkjent forhandler.

Aktiv nødbrems

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Utløsning av denne funksjonen kan forsinkes eller hindres når systemet oppdager tydelige tegn på kontroll over kjøretøyet av føreren (bevegelser på rattet, pedalene osv.).

Systemet kan ikke aktiveres:

- når girspaken står i nøytral eller clutchpedalen har vært trykket inn i ca. to sekunder;

- når parkeringsbremsen er aktivert i ca. ti sekunder.

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling og få nedsatt funksjon. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider i området rundt radaren og/eller kameraet (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- bygninger og konstruksjoner i omgivelsene (metallbro, tunnel o.l.);

- krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.);

- dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- dårlig kontrast mellom gjenstanden (kjøretøy, forgjenger osv.) og området rundt (f.eks. fotgjenger kledd i hvitt i et område med snø osv.);

- blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- frontruten er dekket (av smuss, is, snø, kondens, etc.);

- ...

Det kan føre til at systemet ikke reagerer, kan varsle føreren eller bremser utilsiktet.

Systembegrensninger

- Hver gang motoren startes utfører systemet en kalibrering i forhold til omgivelsene, og det kan ta fra to til fem minutter med kjøring før det er i normal drift;

- Et møtende kjøretøy vil ikke utløse en varsel- eller systemhandling hvis forholdene i avsnittet Spesielle funksjoner for møtende kjøretøy i forbindelse med en manøver for å endre retning ikke er oppfylt (se tidligere sider);

- Radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for manipuleringer, for å sikre riktig drift av systemet;

- det kan hende at systemet ikke reagerer like effektivt på mindre kjøretøy som motorsykler som på andre kjøretøy;

- det kan hende at systemet ikke fungerer som det skal når veibanen er glatt (regn, snø, hålke, etc.);

- for å sikre riktig reaksjon må systemet kunne se hele omrisset av fotgjengeren Systemet kan derfor ikke oppdage:

- fotgjengere i mørket eller i dårlige lysforhold;

- delvis synlige fotgjengere;

- fotgjengere som er lavere enn rundt 80 cm;

- fotgjengere som bærer store ting;

- ...

Det kan føre til at systemet ikke reagerer, eller bremser utilsiktet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis

- området rundt kameraet er påført skade (f.eks. på innsiden eller utsiden av frontruten);

- fronten på kjøretøyet er skadet (sammenstøt, forvrengning, riper på radaren osv.);

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, få den skiftet hos en autorisert forhandler);

- du kjører på en vei uten fast dekke.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

Stanse funksjonen

Du kan når som helst stanse funksjonen ved å trykke lett på gasspedalen eller vri på rattet i en unnamanøver.

Nødkjørefeltassistent

Ved hjelp av informasjon fra kameraet 1 utløser funksjonen korrigerende tiltak på styresystemet hvis bilen krysser en sammenhengende eller brutt skillelinje, eller hvis den nærmer seg veikanten (veiskille, sperre, fortau, jordvoll el.l) uten at retningslysene er aktivert.

Ved hjelp av informasjon fra radaren 2 og kameraet 1 utløser funksjonen korrigerende tiltak på kjøretøyets styringssystem hvis det oppstår en fare for kollisjon med et kjøretøy som kommer fra motsatt retning i det tilstøtende kjørefeltet, uten at retningslyset er aktivert.

Ved hjelp av informasjon fra radarene 3 og kameraet 1 utløser funksjonen korrigerende tiltak på kjøretøyets styringssystem, avhengig av kjøretøyet, hvis det er fare for at du kolliderer med et kjøretøy som beveger seg med samme hastighet eller med høyere hastighet, hvis det befinner seg i registreringsområdet på de bakre radarene.

Du kan når som helst ta tilbake styringen av kjøretøyet ved å bruke rattet.

Dette systemet gir ekstra kjørehjelp.

Ikke stol blindt på systemet - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Nødkjørefeltassistent

(fortsettelse)

Veikantdeteksjon

Når du kjører med en hastighet mellom ca. 70 og 180 km/t når du nærmer deg veikanten (på bakken, barriere, fortau, jordvoll el.l.), uten at retningslyset er aktivert, gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

varsellampen lyser rødt, eller avhengig av kjøretøyet, vises skjermen 11 på instrumentpanelet sammen med et lydsignal.

og

- utløser korrigerende tiltak på styringssystemet.

Spesialfunksjon

I tilfelle funksjonen fungerer flere ganger når du nærmer deg veikanten, og hvis systemet ikke registrerer noen hender på rattet, vises -varsellampene i gult i instrumentpanelet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Nødkjørefeltassistent

(fortsettelse)

Registrering av et møtende kjøretøy

Når du kjører med en hastighet på mellom ca. 70 og 110 km/t og det er fare for kollisjon med et kjøretøy som kommer fra motsatt retning i en tilstøtende kjørefelt og innenfor registreringssonen B, uten at retningslyset er aktivert, gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

varsellampen lyser rødt, eller avhengig av kjøretøyet, vises skjermen 11 på instrumentpanelet sammen med et lydsignal.

og

- utløser korrigerende tiltak på styringssystemet.

Du kan når som helst avbryte korrigeringen av kjøreretningen ved å bevege rattet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Nødkjørefeltassistent

(fortsettelse)

Registrering av et kjøretøy som nærmer seg bakfra

(kjøretøyavhengig)

Ved kjøring med en hastighet på under 70 km/t og 180 km/t, når du nærmer deg en linje (sammenhengende eller brutt) og det er fare for kollisjon med et kjøretøy som befinner seg i blindsonen C og som beveger seg i samme retning som bilen din, eller med et kjøretøy som nærmer seg raskt bakfra i et tilstøtende kjørefelt og som befinner seg i deteksjonsområdet D, vil systemet gjøre følgende:

- varsler deg om fare for kollisjon: varsellampen 12 blinker og -varsellampen lyser rødt, eller skjermen 13 tennes i instrumentpanelet sammen med et lydsignal (kjøretøyavhengig).

og

- utløser korrigerende tiltak på styringssystemet.

Nødkjørefeltassistent

(fortsettelse)

Midlertidig ikke tilgjengelig:

- svært raskt skifte av kjørefelt;

- sammenhengende kjøring på en linje;

- omtrent fire sekunder etter skifte av kjørefelt;

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningsviserne;

- kraftig akselerasjon;

- nødbremsing;

- bredden på kjørefeltet endres;

- bruk av det aktive nødbremsesystemet;

-...

Hvis en av sideradarene er tildekket, vises meldingen Side radarer må kontrolleres i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig).

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- revers er valgt;

- siktfeltet til kameraet er tilsmusset;

- radaren foran er tildekket;

- radarene bak er tildekket;

- Varsellampen û lyser.

Hvis en av sideradarene er tildekket, vises -varsellampen eller, avhengig av kjøretøymodell, -varsellampen i gult sammen med meldingen Side radar ingen visbilitet. Rengjør området der sensorene er plassert.

Hvis kjøretøyet har et tilhengerfeste som gjenkjennes av systemet, vises -varsellampen eller, avhengig av kjøretøymodell, -varsellampen i gult sammen med meldingen ”Tilhenger: side radar av” for å informere deg om at nødkjørefeltassistenten ikke er i drift.

Hvis kjøretøyet sleper en tilhenger eller en campingvogn, kan det oppstå uventede eller unødvendige korrigeringer. I så fall kan du deaktivere funksjonen Avansert sikkerhet for å unngå uventede eller unødvendige korrigeringer.

Funksjonsfeil

Når funksjonen oppdager en funksjonsfeil, vises varsellampene © og eller, avhengig av kjøretøymodellen, © og i gult i instrumentpanelet sammen med meldingen Fremre kamera må kontrolleres eller Fremre radar må kontrolleres eller Kamera/Radar må kontrolleres eller Side radarer må kontrolleres.

Kontakt en godkjent forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet eller radaren(e) kommer ut av stilling og ikke fungerer som de skal. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten el.l.) i området rundt kameraet eller radarene må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- frontruten er dekket (av smuss, is, snø, kondens, etc.);

- komplekse miljøer (f.eks. tunneler);

- krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke etc.);

- dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- veimerkingen er uregelmessig eller vanskelig å lese (f.eks. delvis borte, for lange mellomrom, ujevn veibane);

- blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- smal eller svingete vei (krappe svinger osv.);

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

I dette tilfellet kan det hende at Avansert sikkerhet-funksjonen handler feil eller ikke i det hele tatt.

Fare for uønsket, feil korrigering eller ingen korrigering av kjøreretningen.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis

- området rundt kameraet (på frontrutesiden eller bakspeilsiden) eller radaren(e) er skadet;

- frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, skift den hos en autorisert forhandler);

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- du kjører på en vei uten fast dekke.

VINGELKORRIGERING

NÖDBROMSNING