Tilbake til listen

VARSLING VED SKIFTE AV KJØREFELT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjon fra 1-kameraet varsler funksjonen føreren hvis bilen krysser en sammenhengende eller brutt skillelinje, eller hvis den nærmer seg veikanten (veiskille, sperre, fortau, jordvoll, etc.) uten at retningslysene er aktivert.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt korrigerer ikke kjøretøyets kjøreretning.

Aktivering/deaktivering

Funksjonen aktiveres ved å trykke flere ganger på 2-bryteren til valget ”Varsling ved skifte av kjørefelt” vises i instrumentpanelet. Meldingen ”Filvarsl. Assist Varsel på” og varsellampen ”” vises i instrumentpanelet.

Funksjonen deaktiveres ved å trykke flere ganger på 2-bryteren til valget ”Filvarsl. Assist Varsel av” (eller, for noen modeller ”Filvarsling deaktivert”) vises i instrumentpanelet. Varsellampen slukkes i instrumentpanelet.

Bruk

Når funksjonen er aktivert, vises -varsellampen og de venstre og høyre linjene 3 i grått i instrumentpanelet.

Funksjonen er innstilt for å varsle føreren hvis

- kjørehastigheten er mellom ca. 70 km/t og 180 km/t

og

- -varsellampen og de venstre/høyre linjeindikatorene 3 er hvite.

Varselfunksjonen utløses hvis kjøretøyet bryter en kjørefeltlinje, eller hvis det nærmer seg veikanten (veiskille, sperre, fortau, jordvoll, etc.) uten at retningslysene er aktivert.

Funksjonen varsler føreren:

- ved en vibrasjon i rattet

og

- -varsellampen og 3 indikatoren for brutt linje skifter til rødt

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som ble lagret da motoren sist ble stanset.

Midlertidig ikke tilgjengelig

- Svært raskt skifte av kjørefelt;

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningslysene på én av sidene

- kraftig akselerasjon;

-...

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises -varsellampen og de venstre/høyre indikatorene i grått i instrumentpanelet.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- Revers er valgt;

- Siktfeltet til kameraet er tilsmusset

- Varsellampen û lyser.

-varsellampen og de venstre/høyre linjeindikatorene skifter til grått i instrumentpanelet.

Innstillinger

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Se i instruksjonene for multimedieskjermen hvordan du får tilgang til funksjonsinnstillingene 4:

- ”Haptisk intensitet”: Juster rattvibreringsnivået

- ”Alarm”: Juster følsomhetsnivået for linjedeteksjon. Det gjør du ved å velge:

- ”Sent”: linje oppdaget ved kryssing

- ”Standard”: linje oppdaget rett før kryssing

- ”Tidlig”: linje oppdaget i nærheten

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Justeringer (fortsatt)

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 5 til du kommer til ”Bil”-fanen;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til menyen ”Innstillinger” Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på kontrollen 6 eller 7 til du kommer til ”KJØRINGS ASSIST.”-menyen. Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen til du kommer til ”Filvarsler sensitivitet” eller ”Filskifte vibrasjon”-menyen. Trykk på bryteren 8 OK;

- Trykk flere ganger på 6- eller 7-kontrollen for å justere innstillingen. Trykk på 8 OK-knappen.

Funksjonsfeil

Hvis det oppstår en feil, vil venstre og høyre linjeindikator (og -varsellampen, avhengig av visningsmåte) forsvinne eller forbli grått i instrumentpanelet.

I enkelte tilfeller vises de sammen med meldingen ”Fremre kamera må kontrolleres” eller varsellyset © i instrumentpanelet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt kameraet må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- frontruten er tilsmusset (med skitt, is, snø, kondens o.l.).

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke etc.)

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- Veimerkingen er uregelmessig eller vanskelig å lese (f.eks. delvis borte, for lange mellomrom, ujevn veibane)

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.).

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

Risiko for falske alarmer eller manglende varsling

FUNKTIONEN VINGELKORRIGERING

ANVÄNDA VINGELVARNINGEN