Tilbake til listen

AUTOMATISK GIRKASSE, ELEKTRONISK GIRSPAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektronisk girspak 1

R: Revers

N: Nøytral

D: Automatisk modus

P : park, knapp 2

3-indikatorlampen viser valgt gir.

Du varsles via følgende symboler i instrumentpanelet:

4: Hvilket gir som er valgt

5 : Hvilket gir du kan skifte til ved å flytte girspaken 1 ett hakk forover eller bakover.

6 : Hvilket gir du kan skifte til ved å flytte girspaken 1 to hakk forover eller bakover.

Symbolene 5 eller 6 vises for å antyde hvilke gir som kan velges. Hvis disse symbolene ikke vises, betyr det at girene ikke kan velges fra gjeldende stilling.

Trekanten 7 vises når manuell modus er aktivert.

Kontroller at varsellampen P i instrumentpanelet og varsellampen som er integrert i knappen 2 aktiveres før du forlater bilen.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet

Ett-trykks velger

Flytt girspaken 1 ett eller to hakk forover eller bakover for å skifte til ønsket gir (R, N eller D). Slipp spaken og la den gå tilbake til stabil stilling.

Den valgte stillingen vises i instrumentpanelet sammen med 4-varsellampen foran stillingen.

Hvis enkelte betingelser forhindrer skifte fra en stilling til en annen, blinker den nye stillingen i instrumentpanelet.

Sette girspaken i posisjon P

Trykk på knappen 2 for å aktivere stilling P mens bilen står stille, med motoren i gang eller tenningen slått på. Varsellampen på knappen 2 lyser oransje så snart girkassen settes i parkeringsposisjonen P.

Koble fra gir-posisjon P

Stans bilen, la motoren gå, trykk inn bremsepedalen og flytt 1 velgerspaken fremover eller bakover til ønsket stilling. Varsellampen i 2-knappen slås av.

Hvis bremsepedalen ikke er trykket helt inn, vises meldingen ”Aktiver brems”, og varsellampen vises i instrumentpanelet.

Merk:

- Hvis føreren åpner døren for å forlate kjøretøyet og posisjon P ikke er aktivert, høres et varselsignal og meldingen ”P ikke aktivert” vises i instrumentpanelet.

- Varsellampen vises hver gang det er nødvendig å trykke på bremsepedalen for å endre automatgirkassens posisjon.

Slik aktiverer du nøytral

Stans bilen og la motoren gå. Velg stilling N ved å flytte girspaken 1 ett hakk fremover eller bakover i forhold til hvilket gir som er valgt.

Kjøring i automatisk modus

Stans bilen og la motoren gå. Flytt girspaken 1 to hakk bakover for å sette girkassen i stilling D.

Hvis ingen av stillingene aktiveres, blinker D i ca. 5 sekunder og meldingen ”Aktiver brems” vises i instrumentpanelet i ca. 15 sekunder.

Under de aller fleste kjøreforhold trenger du ikke lenger å bruke girspaken. Girskift skjer automatisk, til riktig tid og ved egnet turtall fordi det automatiske systemet tar hensyn både til belastning, veiprofil og valgt kjørestil.

Merk: når motoren er i gang, kjørehastigheten er mellom 0 og 8 km/t og girspaken er satt til posisjon N eller R, er det nødvendig å trå inn bremsepedalen for å aktivere posisjon D. Dette er nyttig ved parkeringsmanøvre som krever flere bevegelser forover og bakover.

Økonomisk kjøring

La alltid girspaken stå i stilling D når du kjører. Trykk lett på gasspedalen slik at girskiftene skjer ved et lavere turtall.

Akselerasjon og forbikjøring

Trå gasspedalen bestemt helt inn (slik at den kommer forbi kickdown-punktet).

Det er også mulig å gire ned når som helst ved å trykke på den venstre girvelgeren.

Velge revers

Stans bilen og la motoren gå. Flytt girspaken 1 to hakk forover for å sette girkassen i stilling R.

Hvis bremsepedalen ikke er trykket inn, høres et lydsignal, stilling R blinker i ca. 5 sekunder i instrumentpanelet og meldingen ”Aktiver brems” vises i ca. 15 sekunder.

Merk: Hvis kjørehastigheten er mellom 0 og 8 km/t og girspaken står i N eller D, er det ikke nødvendig å trykke inn bremsepedalen for å skifte til R. Dette er nyttig ved parkeringsmanøvre som krever flere bevegelser forover og bakover.

Girvelgere 8 og 9

Når girspaken står i stilling D, kan du gire opp og ned med rattkontrollene 8 og 9 (avhengig av kjøretøymodell).

8: Skifte til et lavere gir.

9: Skifte til et høyere gir.

P, N og R er ikke tilgjengelige med rattkontrollene.

Kjøring i manuell modus

Når du kjører i stilling D, kan du skifte til manuell kjøremodus med velgerne 8 og 9 på rattet. Du kan velge mellom to manuelle kjøremoduser (kjøretøyavhengig):

- Den ”midlertidige” manuelle modusen kan brukes til å fremtvinge et girskift ved å trykke kort på én av de to rattkontrollene. Kjøremodus D og valgt gir vises i instrumentpanelet. Bokstaven D og den nedre pilen vises lysere på indikatorlampen 3.

Merk: girkassen justerer seg selv til automatisk modus D hvis det valgte giret ikke lenger er optimalt for ytelsen, eller hvis ingen av girvelgerne har blitt bruk på en stund.

- Du kan aktivere en permanent manuell modus ved å trykke inn og holde én av girvelgerne. Kjøremodus M og giret som er valgt vises via 10-indikatoren i instrumentpanelet. Alle bokstavene og den nedre pilen vises som bakgrunnsbelysning på indikatorlampen 3.

Merk: du kan gå tilbake til automatisk modus ved å trykke og holde inne den høyre girvelgeren, eller ved å bevege ett-trykks spaken 1 ett eller to hakk bakover (kjøretøyavhengig).

Ved alle situasjoner:

- trykk på venstre rattkontroll for å gire ned;

- trykk på høyre rattkontroll for å gire opp.

Merk: avhengig av visningen, foreslår indikatorene + og - eller og å gire opp eller ned.

Spesielle tilfeller

Under bestemte kjøreforhold kan det hende at det automatiske systemet skifter gir av seg selv (f.eks. for motorbeskyttelse, aktivering av det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) osv.).

På tilsvarende måte kan et girskift bli avvist av det automatiske systemet for å hindre feil manøvrering. I så fall blinker girdisplayet et par sekunder som en advarsel.

Spesielle omstendigheter

- Hvis veitypen eller værforholdene (bratte oppoverbakker, plutselige nedoverbakker, dyp snø, sand eller søle) gjør det vanskelig å bli værende i automatisk modus (kjøretøyavhengig), anbefaler vi å skifte til manuell modus med rattkontrollene. Slik unngår du at girkassen stadig skifter gir når du klatrer, og du kan bruke motorbremsen i lange utforkjøringer.

- Når du starter motoren i kaldt vær, bør du vente et par sekunder før du flytter girspaken fra stilling P eller N og setter den i D eller R for å ikke kvele motoren.

Parkere kjøretøyet

På kjøretøy med girspak 1 settes girkassen automatisk til stilling P i tillegg til den elektroniske parkeringsbremsen (avhengig av utstyrsnivå) når:

- Motoren stanses

- Føreren løsner setebeltet og bilen er stanset

- Førerdøren åpnes og bilen er stanset.

P vises i instrumentpanelet og varsellampen for P-knappen lyser.

Girkassen settes automatisk til stilling P når motoren stanses. I enkelte situasjoner kan det imidlertid være nødvendig å sette den til stilling N (f.eks. i en vaskehall):

- Med motoren i gang, trykk på P-knappen, flytt girspaken 1 ett hakk forover eller bakover og stans motoren.

- Med motoren stoppet, la tenningen være på, flytt girspaken 1 et hakk fremover eller bakover og slå av tenningen.

Neste gang du starter motoren settes girkassen automatisk til stilling P, iht. det som er beskrevet tidligere.

Posisjonen P må bare være aktivert når kjøretøyet står stille.

Ta foten vekk fra gasspedalen for å holde kjøretøyet i ro i en oppoverbakke.

Fare for overoppheting av den automatiske girkassen.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.

Vedlikeholdsperiode

Se i vedlikeholdsdokumentet for kjøretøyet eller kontakt en godkjent forhandler for å sjekke om den automatiske girkassen krever planlagt vedlikehold.

Hvis den ikke trenger service, trenger du ikke å fylle på oljen.

Funksjonsfeil

- Hvis meldingen ”Skontroluj skrzynię biegów vises i instrumentpanelet mens du kjører, betyr det at det har oppstått en feil.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig;

- Hvis meldingen ”Przegrzanie skrzyni biegów vises i instrumentpanelet mens du kjører, må du stanse så snart som mulig og la girkassen kjøle seg ned og vente til meldingen forsvinner.

- Feilsøking på et kjøretøy med automatisk girkasse TAUING: Motorhavari.

Hvis det oppstår en motorfeil eller en elektrisk feil (batterifeil) som påvirker funksjonen til den automatiske girkassen, må du umiddelbart stanse bilen på en trygg måte.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander i veien) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. en deformert aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.