Tilbake til listen

RYGGEKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruk

Når du rygger, overfører kameraet 1 på bagasjelokket et bilde av området bak bilen til multimedieskjermen 2 sammen med to hjelpelinjer 3 og 4 (fast og bevegelig).

Dette systemet bruker flere ulike hjelpelinjer (bevegelige for kjøreretning og faste for avstand).

Når den røde sonen nås, må du bruke støtfangerbildet for å stanse nøyaktig.

Måler for fast klaring 3

Måleren for fast klaring består av fargede markører AB og C som viser avstanden bak kjøretøyet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra kjøretøyet

- B (gul) ca. 70 centimeter fra kjøretøyet;

- C (grønn) ca. 150 centimeter fra kjøretøyet.

Denne måleren forblir fast og viser kjøretøyets kjøreretning hvis hjulene er på linje med kjøretøyet.

4 bevegelig styrelinje:

Dette vises i blått på multimedieskjermen 2.

Det viser kjøretøyets relative kjøreretning i forhold til rattstillingen.

Spesialfunksjon

Pass på at kameraet ikke er tildekket (av smuss, søle, snø, kondens osv.).

Aktivering og deaktivering av ryggekameraet

Se instruksjonene for multimediesystemet hvis du vil vite mer om hvordan du aktiverer eller deaktiverer funksjonen fra multimedieskjermen 2.

Aktiver eller deaktiver ryggekameraet og bekreft valget.

Du kan også justere bildeinnstillingene for kameraet (lysstyrke, kontrast osv.).

Funksjonsfeil

Hvis systemet oppdager en feil når revers er aktivert, vises en svart skjerm midlertidig på multimedieskjermen 2.

Det kan skyldes en feil som påvirker kameraet eller skjermen (skarphet, stillbilde, forsinket kommunikasjon osv.).

Hvis den midlertidige visningen av den svarte skjermen vedvarer, må du kontakte en godkjent forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel.

Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Påse alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Skjermen viser et ryggespeilbilde.

Rammene er en representasjon projisert på flat bakke. Disse opplysningene er ikke relevante når de overlapper en vertikal gjenstand eller en gjenstand på bakken.

Gjenstander som vises på kanten av skjermen, kan være deformert.

I svært lyssterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasikten påvirkes negativt.

Hvis bagasjelokket er åpent eller ikke skikkelig lukket, vises meldingen ”Bakluke Åpen” og kamerabildet forsvinner.

Forskjell mellom beregnet og faktisk avstand

Rygging mot en bratt oppoverbakke

De faste hjelpelinjene 3 viser avstandene som nærmere enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er i virkeligheten lengre borte i bakken.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved D, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved E.

Rygging mot en bratt nedoverbakke

De faste hjelpelinjene 3 viser avstandene som lengre vekk enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er derfor faktisk nærmere bilen.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved G, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved F.

Rygging mot et objekt som stikker ut

Sted H virker lengre borte enn sted J på skjermen.

I virkeligheten er sted H på samme sted som K.

Banen som angis av de faste og bevegelige hjelpelinjene tar ikke hensyn til gjenstandens høyde.

Det er derfor en viss fare for at kjøretøyet kan treffe gjenstanden ved rygging mot K.

ANVÄNDA BACKKAMERAN