Tilbake til listen

360°-KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjelp av informasjonen fra kameraer 12, og 3 i støtfangeren foran, dørspeilene og på bakluken, sammen med ultrasoniske følere 4 i støtfangerne, hjelper funksjonen til ved vanskelige manøvre (f.eks. parkering) ved å vise omgivelsene rundt kjøretøyet.

Bruk

Kameraene overfører fire atskilte visninger til multimedieskjermen 5.

De hjelper deg med å følge med på omgivelsene rundt kjøretøyet:

- området foran bilen: Ved hjelp av kamera 1;

- området bak bilen: Ved hjelp av kamera 3;

- fugleperspektiv: Ved hjelp kameraene 12 og 3;

- på siden foran (kjøretøyavhengig): Ved hjelp av kamera 2 (passasjersiden).

De ultrasoniske følerne oppdager hindringer foran, bak og (kjøretøyavhengig) på sidene av bilen.

Merk: Pass på at kameraene ikke er tilsmusset (av smuss, søle, snø etc.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren bør alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Pass på at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.

Området foran bilen 1

Bildet fra frontkameraet vises på multimedieskjermen 5.

Området bak bilen 3

Bildet fra ryggekameraet vises på multimedieskjermen 5.

På 5 multimedieskjermen vises et reversert bilde området bak bilen 3, på samme måte som i et bakspeil.

Visning av området foran eller bak bilen: Hvis du manøvrerer i en helling, kan gjenstander som vises på multimedieskjermen være nærmere eller lengre borte enn de virker.

Ta hensyn til dette når du beregner avstanden før en manøver.

Sett bakfra 3 (fortsettelse)

Måler for fast klaring 6

Bildet av området foran eller bak bilen som overføres til multimedieskjermen 5 vises med én eller to hjelpelinjer 6 og 7.

Dette systemet brukes først og fremst ved hjelp av flere målere (mobil for kjøreretning og fast for avstand).

Måleren for fast klaring består av fargede markører AB og C som viser avstanden bak kjøretøyet:

- A (rød) ca. 30 centimeter fra kjøretøyet;

- B (gul) ca. 70 centimeter fra kjøretøyet;

- C (grønn) ca. 150 centimeter fra kjøretøyet.

Dynamisk måler 7 (kjøretøyavhengig)

Dette vises i blått på multimedieskjermen 5. Det viser bilens relative kjøreretning i forhold til rattstillingen i visningen av området foran og bak bilen.

Hjelpelinjene i visningen av området foran, bak og på sidene av bilen er en fremstilling som er projisert på flat bakke. Denne informasjonen kan være misvisende når de overlapper en vertikal gjenstand eller et objekt som befinner seg på bakken.

Gjenstander som vises på kanten av multimedieskjermen kan være forvrengt.

I svært lyssterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasikten påvirkes negativt.

I den kombinerte fremstillingen fra kameraene:

- kan opphevede gjenstander (fortau, kjøretøy, etc.) vises forvrengt i et fugleperspektiv;

- kan eventuelle gjenstander oppå kjøretøyet ikke vises.

Fugleperspektiv

Fugleperspektivet er en kombinert visning fra kameraene 12 og 3.

Det viser et bilde av toppen av kjøretøyet og omgivelsene.

Dette kan brukes til å bekrefte en visning av kjøretøyets posisjon i forhold til de umiddelbare omgivelsene (foran, bak og på sidene).

Visningen 8 angir kjøretøyets posisjon. 9-områder som ikke dekkes av kameraene er merket sort.

I ”fugleperspektiv”-modus er gjenstandene som vises på multimedieskjermen egentlig lengre borte enn det ser ut som.

Ta hensyn til dette når du beregner avstanden før en manøver.

Området foran bilen på passasjersiden 2

(kjøretøyavhengig)

Kameraet som er montert i sidespeilet overfører en sidevisning til multimedieskjermen 5.

Fra multimedieskjermen (kjøretøyavhengig) kan du skifte fra fugleperspektiv til å vise området foran bilen. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Bildet av området foran bilen på passasjersiden overføres til multimedieskjermen med faste hjelpelinjer for måling av avstandene.

Faste hjelpelinjer 10, 11 og 12

Fast hjelpelinje 10 viser den fremre delen av kjøretøyet.

Fast hjelpelinje 12 viser kjøretøybredden inkl. sidespeilene.

Faste hjelpelinjer 11 vises i grønt og som prikker. Dette er utvidelser av de faste hjelpelinjene 10 og 12.

Fra multimedieskjermen (kjøretøyavhengig) kan du skifte fra fugleperspektiv til å vise området foran bilen. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Hindringsoppdagelse

Når parkeringshjelpen er aktivert, og det blir oppdaget én eller flere hindringer rundt kjøretøyet, vises 13-indikatorlinjene:

- på fugleperspektivvisningen;

- på visningen av området foran på passasjersiden (kjøretøyavhengig).

I tillegg til lydvarslingen, viser indikatorlinjene avstanden til hindringer via ulike farger:

- Grønn: Hindring ca. 50-70 cm unna;

- Gul: Hindring ca. 30-50 cm unna;

- Rød: Hindring innenfor ca. 30 cm.

Disse indikatorlinjene viser også plasseringen av hindringene som er oppdaget i forhold til ”Bil”-symbolet.

For mer informasjon PARKERINGSASSISTENT.

Aktivering/deaktivering

Automatisk modus

Når bilen står i ro og motoren går, aktiveres automatisk modus når girspaken settes til revers. På 5-multimedieskjermen vises fugleperspektivvisningen og området bak bilen.

Hvis girspaken flyttes raskt til et forovergir, skifter bildet på 5-multimedieskjermen til visning av området foran bilen i fugleperspektiv.

Automatisk modus deaktiveres:

- når girspaken står i Nøytral (manuell girkasse), eller i stilling N eller P (automatisk girkasse) i ca. 3 sekunder;

- når kjørehastigheten forover er høyere enn 10 km/t

Manuell modus

Kameraet kan startes manuelt med et trykk på 14-bryteren når kjøretøyet er stanset og motoren er i gang: På multimedieskjermen vises området foran bilen i fugleperspektiv.

Manuell modus deaktiveres:

- når kjørehastigheten forover kommer opp i 10 km/t

- hvis girspaken ikke har blitt brukt i løpet av ca. tre minutter;

- når du trykker på 14-knappen.

- Ikke bruk denne funksjonen når sidespeilene er felt inn

- Pass på at døren til bagasjerommet er skikkelig lukket før du bruker denne funksjonen.

- Ikke plasser gjenstander på eller foran kameraene.

Forskjell mellom beregnet og faktisk avstand

Kjøring eller rygging mot en bratt oppoverbakke

De faste hjelpelinjene 15 viser avstandene som nærmere enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er i virkeligheten lengre borte i bakken.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved D, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved E.

Kjøring eller rygging mot en bratt nedoverbakke

De faste hjelpelinjene 15 viser avstandene som lengre vekk enn de faktisk er.

Gjenstandene som vises på skjermen er derfor faktisk nærmere bilen.

Hvis skjermen for eksempel viser en gjenstand ved G, er den faktiske avstanden til gjenstanden ved F.

Kjøring eller rygging mot en utstående gjenstand

Sted H virker lengre borte enn sted J på skjermen. I virkeligheten er sted H på samme sted som K.

Banen som angis av de faste og bevegelige hjelpelinjene tar ikke hensyn til gjenstandens høyde. Det er derfor en viss fare for at kjøretøyet kan treffe gjenstanden ved rygging mot K.

Systembegrensninger

Systemet kan ikke vise gjenstander som befinner seg på visse områder.

Ved visning av området foran eller bak kjøretøyet, kan ikke systemet brukes til å vise en gjenstand i område L.

I fugleperspektivmodus kan ikke systemet brukes til å vise en stor gjenstand i område M (nær kanten av det viste området).

Justering av skjermen

Slå på tenningen og trykk på 14-bryteren, eller flytt girspaken til R (automatisk girkasse) eller til Revers (manuell girkasse) når du vil bruke funksjonen.

Funksjonen viser forskjellige bilder på skjermen avhengig av hvilken girstilling du velger.

Du kan velge ”fugleperspektiv” eller ”visning av område foran på passasjersiden” (kjøretøyavhengig).

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Når girspaken står i R (automatisk girkasse) eller i Revers (manuell girkasse), kan du velge mellom følgende visninger:

- skjerm delt mellom visning av området bak bilen / fugleperspektiv;

eller

- skjerm delt mellom visning av området bak bilen / foran bilen (kjøretøyavhengig).

Når du skifter fra Revers til P (automatisk girkasse) eller til Nøytral (manuell girkasse), kan du velge mellom følgende visninger:

- skjerm delt mellom visning av området bak bilen / fugleperspektiv;

eller

- skjerm delt mellom visning av området bak bilen / foran bilen (kjøretøyavhengig).

Når du skifter fra Revers til D (automatisk girkasse) eller til et gir (manuell girkasse), kan du velge mellom følgende visninger:

- skjerm delt mellom visning av området foran bilen / fugleperspektiv;

eller

- skjerm delt mellom visning av området foran bilen / foran på siden av bilen (kjøretøyavhengig).

Justering av kamerainnstillingene

Følgende innstillinger kan justeres:

- lysstyrke;

- farger;

- kontrast.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Merk: Av sikkerhetsmessige årsaker vises ikke bildene i menyen ”Innstillinger”-menyen mens kjøretøyet er i bevegelse.

ANVÄNDA 360°-KAMERA