Tilbake til listen

PÅVISNING AV VEISKILT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet registrerer fartsgrenseskilt langs veien og viser hastighetsgrensen i instrumentpanelet.

Det bruker i hovedsak informasjon fra kameraet 1, som er festet på frontruten bak bakspeilet.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et navigasjonssystem, bruker varslingssystemet også informasjon fra dette.

Når hastighetsbegrenseren eller fartsholderen er aktivert, kan du justere indikatoren for hastighetsbegrenseren som vises av systemet.

Hvis fartsgrensen overskrides, går skjermen over til å varsle føreren.

For kjøretøy med abonnement og hvis kjøretøyet kjører i et land der hastighetsenhetene er forskjellige fra kjøretøyets, viser systemet fartsgrenseskiltet i enheten til landet, sammen med fartsgrensen konvertert til enheten som brukes av kjøretøyets instrumentpanel.

Merk: På kjøretøy uten navigasjonssystem og når du kjører i et land der hastighetsenhetene avviker fra de i kjøretøyet, kan du manuelt velge tilsvarende hastighetsenhet i instrumentpanelet (f.eks. bytte fra kilometer til miles) for å vise riktig informasjon DISPLAY OG INDIKATORER.

For land der fartsgrensen er redusert under regnvær på enkelte typer veier, på biler med abonnement, kan systemet endre fartsgrensen etter noen sekunder med å visking av frontruten.

Spesielle situasjoner

Systemet tar ikke hensyn til helt spesielle fartsgrensetiltak, som f.eks. dager med høy forurensning.

Trafikkskiltgjenkjenning er knyttet til et abonnement.

Hvis det ikke er et aktivt abonnement, vil systemet være begrenset til å ta hensyn til fartsgrenseskiltene når de oppdages av kameraet.

Systemet tar ikke lenger hensyn til informasjon knyttet til navigasjonssystemets kart.

Tilgjengeligheten av fartsgrensen kan påvirkes.

For å administrere abonnementet, se multimedia-instruksjonene.

Bruk

Varsellamper

Funksjonen viser følgende varsellamper:

3 Fartsgrenseskilt og ekstra fartsgrenseskilt (hastighet ved avkjøringsrampe med pil, hastighet med campingvogn, fartsgrense med tidsramme osv.).

4 Ytterligere veiskilt (start på forbikjøringsforbud).

Hvis fartsgrensen overskrides, blinker en rød sirkel rundt skiltet (3-varsellampen) i noen sekunder for å varsle deg.

Den fortsetter å lyse i instrumentpanelet så lenge kjørehastigheten er over fartsgrensen.

Variasjon av fartsgrensen eller kjørehastigheten

For å tilpasse grensepunktene for hastighetsbegrenseren, fartsholderen eller det adaptive fartsholderen til den registrerte fartsgrensen trykker du på bryteren 5.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Funksjonsfeil

Systemet kan ikke oppdage fartsgrensen hvis:

- Frontruten ikke er ren;

- Kameraet er blendet av solen;

- Det er for dårlig sikt (natt, tåke osv.);

- Skiltene ikke kan leses (snø osv.) eller er skjult (av et annet kjøretøy eller trær);

- Informasjonen som hentes fra navigasjonssystemet ikke er oppdatert.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Føreren skal alltid tilpasse hastigheten etter trafikkforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.

Systemet oppdaget fartsgrenseskilt og oppdager ikke andre skilt (f.eks. inn-/utkjøring til/fra byområder osv.).

Det kan hende at systemet ikke oppdager alle fartsgrenseskilt eller tolker dem feil.

Føreren bør ikke ignorere skilt som ikke blir oppdaget av systemet, og bør prioritere å overholde trafikkskilting og trafikkreglene.

Ved dårlig sikt (tåke, snø, frost osv.), kan det forekomme at systemet ikke angir riktig hastighet til føreren.

Føreren skal alltid tilpasse hastigheten etter trafikkforholdene, uavhengig av systemindikasjoner.