AVANSERT SIKKERHET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet ”Avansert sikkerhet” består av:

- aktiv nødbrems;

og

- beskyttelse mot nødkjørefeltskifte.

Systemet ”Avansert sikkerhet” bruker informasjon fra kameraet 1, frontradar 2 og, avhengig av kjøretøyet, sideradarer 3.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Plassering av radarkameraet foran 2

Sikre at radarområdet ikke er tilstoppet (skitt, gjørme, snø, dårlig montert/dårlig festet nummerskilt foran, påkjørt, modifisert (inkludert lakkering) eller tildekket av tilbehør som er montert foran på kjøretøyet (på den fremre støtfangeren, logo osv.).

Plassering av sideradarene 3

Sørg for at radarområdet ikke er tildekket (av smuss, søle, snø el.l.), påvirket eller endret (inkludert lakkering o.l.).

Avhengig av hvilken følsomhetsinnstilling som er valgt, kan ”Forebygging av kjørefelt”-funksjonen brukes før bruk av Beskyttelse mot nødkjørefeltskifte-systemet.

Dette systemet gir ekstra kjørehjelp.

Ikke stol blindt på systemet - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktivering, deaktivering av systemet fra multimedieskjermen 4

Fra ”Bil” Verden på din multimedia-skjerm 4, trykk på menyen ”Kjøreassistanse” og deretter menyen ”Avansert sikkerhet” for å få tilgang til aktivering / deaktivering av funksjonen.

Varsellampen vises i gult på instrumentpanelet når systemet er deaktivert.

Når systemet er aktivert, forsvinner varsellampen.

Systemet aktiveres igjen hver gang du slår på tenningen.

Aktiv nødbrems

Systemet bruker informasjon fra radaren 2 og kameraet 1 for å bestemme avstanden fra ditt kjøretøy:

- fra kjøretøyet foran i samme kjørefelt

eller

- og alle møtende kjøretøy i forbindelse med en manøver for å endre retning;

eller

- fotgjengere og syklister i nærheten

Systemet varsler føreren om en eventuell fare for frontkollisjon slik at han/hun kan reagere raskt i forhold til dette (trykke inn bremsepedalen / vri på rattet).

Avhengig av reaksjonsevnen til føreren, kan systemet hjelpe til med å bremse for å begrense skadene eller unngå et sammenstøt.

Dette systemet kan bremse kjøretøyet med full kraft til det står helt i ro hvis det er nødvendig.

Av hensyn til sikkerheten må du alltid bruke setebeltet når du kjører og passe på at det er lastet slik at ingen gjenstander kan kastes fremover og treffe passasjerene.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Kjøretøyssensor

Ved kjøring, fra ca. 8 km/t, hvis det er fare for kollisjon med kjøretøyet foran eller med et kjøretøy som beveger seg i motsatt retning når du endrer retning eller med et stillestående kjøretøy, varsler systemet deg om fare for kollisjon eller det kan utløse bremsing.

Varsel om kollisjonsrisiko

rød varsellampe eller, avhengig av kjøretøyet, displayet 5 og meldingen ”Brems” vises på instrumentpanelet, ledsaget av et lydsignal og et haptisk varsel (mikrobremsing i henhold til følsomhetsnivå og hastighet).

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fortsatt oppdager en fare for kollisjon, kan bremsekraften økes hvis den ikke er tilstrekkelig for å hindre kollisjonen.

Utløsing av bremsing

Hvis føreren ikke reagerer på varslet og det er umiddelbar fare for kollisjon.

Hvis aktiv nødbremsing har ført til at kjøretøyet stanser, holdes kjøretøyet i ro en kort stund.

Utover denne tidsgrensen må kjøretøyet holdes i ro av føreren ved å holde foten på bremsepedalen.

Merk: Hvis føreren bruker kjøretøykontrollene (ratt, pedaler, etc.), kan systemet eventuelt forsinke eller ikke aktivere enkelte funksjoner.

Du kan når som helst stanse bremsingen under en nødmanøver ved å:

- trykke gasspedalen;

eller

- vri rattet for å unngå en kollisjon.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Spesielle funksjoner for møtende kjøretøy i forbindelse med en manøver for å endre retning

Når du ønsker å endre retning (f.eks. A), oppdages motgående kjøretøy som kjører mellom ca. 30 og 55 km/t, av systemet når:

- kjøretøyet kjører med en hastighet mellom ca. 8 og 20 km/t;

- du har aktivert retningslyset.

Systemet er ellers inaktivt og utløser ikke et varsel.

Spesielle funksjoner for stillestående kjøretøy

Stillestående kjøretøy oppdages når ditt kjøretøy kjøres med en hastighet mellom ca. 8 km/t og 80 km/t.

Systemet (og varslingen) deaktiveres når kjørehastigheten kommer over ca. 80 km/t.

Spesielle varslingsfunksjoner

Avhengig av kjørehastigheten kan varslingen og bremsingen aktiveres samtidig.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Fotgjenger- og syklistdeteksjon

Ved kjøring med en hastighet mellom omtrent 8 km/t og 85 km/t, hvis det er fare for kollisjon med en syklist eller fotgjenger, vil systemet:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

den røde varsellampen eller (kjøretøyavhengig) skjermen 5 og meldingen ”Brems” vises i instrumentpanelet sammen med et lydsignal.

Hvis føreren trykker inn bremsepedalen og systemet fortsatt oppdager en fare for kollisjon, kan bremsekraften økes hvis den ikke er tilstrekkelig for å hindre kollisjonen;

- kan utløse bremsing:

hvis føreren ikke reagerer etter varselet og det er umiddelbar kollisjonsfare.

Hvis aktiv nødbremsing har ført til at kjøretøyet stanser, holdes kjøretøyet i ro en kort stund.

Utover denne tidsgrensen må kjøretøyet holdes i ro av føreren ved å holde foten på bremsepedalen.

Merk: Hvis føreren bruker kjøretøykontrollene (ratt, pedaler, etc.), kan systemet eventuelt forsinke eller ikke aktivere enkelte funksjoner.

Du kan når som helst stanse bremsingen under en nødmanøver ved å:

- trykke gasspedalen;

eller

- vri rattet for å unngå en kollisjon.

Aktiv nødbrems

(fortsettelse)

Innstillinger

Fra "Bil” Verden på din multimedia-skjerm 4, trykk på menyen ”Kjøreassistanse” og deretter menyen ”Avansert sikkerhet” for å få tilgang til følgende innstillinger:

”Forbyggende advarsel”: juster følsomhetsnivået for varselet. Det gjør du ved å velge:

- ”Sent”;

- ”Standard”;

- ”Tidlig”.

Midlertidig ikke tilgjengelig

Hvis systemet registrerer en midlertidig feil, lyser varsellampen eller gult i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig).

Mulige årsaker er:

- Systemet er midlertidig blindt (blendet av solen, nærlys, dårlige værforhold osv.). Systemet aktiveres igjen når sikten blir bedre;

- systemet blir midlertidig avbrutt (f.eks. frontruten, den fremre eller bakre støtfangeren eller logoen er tildekket av smuss, gjørme, snø, dugg osv.) I dette tilfellet, parker bilen og slå av motoren. Rengjør frontruten og støtfangerne. Neste gang motoren startes, forsvinner varsellampen og meldingen etter fem, eller ti minutter med kjøring.

Hvis dette ikke er tilfelle, kan problemet ha en annen årsak. Kontakt en autorisert forhandler.

Funksjonsfeil

Hvis funksjonen oppdager en funksjonsfeil, vises -varsellampen i instrumentpanelet og, avhengig av typen feil, vises følgende melding:

- ”Fremre kamera må kontrolleres”;

eller

- ”Fremre radar må kontrolleres”;

eller

- ”Kjøre assistanse kontroller”.

Avhengig av kjøretøy vises, i tillegg til meldingen, ©-varsellampen i instrumentpanelet.

Kontakt en godkjent forhandler.

Aktiv nødbrems

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende. Utløsning av denne funksjonen kan forsinkes eller hindres når systemet oppdager tydelige tegn på kontroll over kjøretøyet av føreren (bevegelser på rattet, pedalene osv.).

Systemet kan ikke aktiveres:

- hvis girkontrollen er i nøytral posisjon;

- når parkeringsbremsen er trukket til;

- når det elektroniske stabilitetsprogrammet (ESC) er blitt aktivert.

Systemservice og reparasjoner

- Ved et sammenstøt kan radaren og/eller kameraet komme ut av stilling og få nedsatt funksjon. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider i området rundt radaren og/eller kameraet (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Systemforstyrrelse

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- bygninger og konstruksjoner i omgivelsene (metallbro, tunnel o.l.);

- krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke etc.);

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.);

- Dårlig kontrast mellom gjenstanden (kjøretøy, forgjenger osv.) og området rundt (f.eks. fotgjenger kledd i hvitt i et område med snø osv.)

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.);

- Frontruten er dekket (av smuss, is, snø, kondens, etc.);

- ...

Det kan føre til at systemet ikke reagerer, kan varsle føreren eller bremser utilsiktet.

Systembegrensninger

- Hver gang motoren startes utfører systemet en kalibrering i forhold til omgivelsene, og det kan ta fra to til fem minutter med kjøring før det er i normal drift;

- et motgående kjøretøy vil ikke utløse noen advarsel eller systemhandling hvis vilkårene i avsnittet ”Spesielle trekk ved møtende kjøretøy i sammenheng med en manøver for å endre retning” ikke er oppfylt (se forrige sider);

- radar- og kamerasonene må holdes rene og uten noen form for endringer for å sikre at systemet fungerer som det skal;

- Det kan hende at systemet ikke reagerer like effektivt på mindre kjøretøy som motorsykler som på andre kjøretøy;

- Det kan hende at systemet ikke fungerer som det skal når veibanen er glatt (regn, snø, hålke, etc.);

- For å sikre riktig reaksjon må systemet kunne se hele omrisset av fotgjengeren Systemet kan derfor ikke oppdage:

- fotgjengere i mørket eller i dårlige lysforhold;

- delvis synlige fotgjengere;

- fotgjengere som er lavere enn rundt 80 cm;

- fotgjengere som bærer store ting;

- ...

Det kan føre til at systemet ikke reagerer, kan varsle føreren eller bremser utilsiktet.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- Området rundt kameraet er påført skade (f.eks. på innsiden eller utsiden av frontruten).

- fronten på kjøretøyet er skadet (sammenstøt, forvrengning, skrape på radaren el.l);

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, få den skiftet hos en autorisert forhandler)

- du kjører ikke på en asfaltert vei;

- kjøretøyet er på en rullebenk i et verksted.

Hvis systemet oppfører seg uvanlig, skal det deaktiveres og en autorisert forhandler kontaktes.

Stanse funksjonen

Du kan når som helst stanse funksjonen ved å trykke lett på gasspedalen eller vri på rattet i for å unngå et sammenstøt.

Beskyttelse mot nødkjørefeltskifte

Ved hjelp av informasjon fra kameraet 1 utløser funksjonen korrigerende tiltak på styresystemet hvis bilen krysser en sammenhengende eller brutt skillelinje, eller hvis den nærmer seg veikanten (veiskille, sperre, fortau, jordvoll el.l) uten at retningslysene er aktivert.

Ved hjelp av informasjon fra radaren 2 og kameraet 1 utløser funksjonen korrigerende tiltak på kjøretøyets styringssystem hvis det oppstår en fare for kollisjon med et kjøretøy som kommer fra motsatt retning i det tilstøtende kjørefeltet, uten at retningslyset er aktivert.

Ved bruk av informasjon fra radarene 3 og kameraet 1 utløser funksjonen korrigeringer i kjøretøyets styringssystem (kjøretøyavhengig).

Hvis det er fare for et sammenstøt med et kjøretøy som beveger seg i samme hastighet eller høyere hastighet, plassert i deteksjonsområdet til radarene bak (nødkjørefeltskifte i tilfelle forbikjøring).

Du kan når som helst ta tilbake styringen av kjøretøyet ved å bruke rattet.

Dette systemet gir ekstra kjørehjelp.

Ikke stol blindt på systemet - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Beskyttelse mot nødkjørefeltskifte

(fortsettelse)

Veikantdeteksjon

Når du kjører med en hastighet mellom ca. 65 og 180 km/t når du nærmer deg veikanten (på bakken, barriere, fortau, jordvoll eller liknende), uten at retningslyset er aktivert, gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

displayet 6 lyser på instrumentpanelet sammen med meldingen ”Nær veikanten”;

og

- utløser korrigerende tiltak på styringssystemet.

Spesialfunksjon

I tilfelle funksjonen fungerer gjentatte ganger når man nærmer seg veikanten, hvis systemet ikke oppdager noen hender på rattet, vises varsellampen i gult på instrumentpanelet ledsaget av meldingen ”Behold kontroll”.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Beskyttelse mot nødkjørefeltskifte

(fortsettelse)

Registrering av et møtende kjøretøy

Ved kjøring med en hastighet mellom ca. 65 km/t og 110 km/t, hvis det er fare for kollisjon med et kjøretøy som kommer fra motsatt retning i tilstøtende kjørefelt og innenfor registreringsområdet B, uten at blinklyset er aktivert, vil systemet:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

den røde varsellampen og displayet 6 tennes på instrumentpanelet sammen med meldingen ”Fara for kollisjon” og et lydsignal;

og

- utløser korrigerende tiltak på styringssystemet.

Du kan når som helst avbryte korrigeringen av kjøreretningen ved å bevege rattet.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Beskyttelse mot nødkjørefeltskifte (fortsettelse)

Ved forbikjøring

(kjøretøyavhengig)

Når du kjører med en hastighet fra ca. 8 km/t, hvis en linje (sammenhengende eller brutt) krysses og det er fare for kollisjon med et kjøretøy som ligger i blindsonen C og det beveger seg i samme retning som kjøretøyet ditt eller med et kjøretøy som nærmer seg raskt bakfra eller i en tilstøtende kjørefelt i registreringsområdet D, gjør systemet følgende:

- varsler deg om en kollisjonsfare:

varsellampen 7 blinker, den røde varsellampen og displayet 6 vises på instrumentpanelet sammen med meldingen ”Hindring side oppdaget” og en lyd

og

- utløser korrigerende tiltak på styringssystemet.

Beskyttelse mot nødkjørefeltskifte

(fortsettelse)

Midlertidig ikke tilgjengelig

Systemet slutter å være tilgjengelig hvis:

- Svært raskt skifte av kjørefelt;

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt;

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av blinklyset (i tilfelle veiregistrering og registrering av et kjøretøy som kommer i motsatt retning);

- kraftig akselerasjon;

- nødbremsing;

- endring av kjørefeltbredden;

- bruk av det aktive nødbremsesystemet;

-...

Hvis en av sideradarene er tildekket, vises meldingen ”Side radarer må kontrolleres” i instrumentpanelet (kjøretøyavhengig).

Hvis frontradaren er tildekket, vises meldingen ”Fremre radar ingen visbilitet” på instrumentpanelet.

Hvis frontkameraet er tildekket, vises meldingen ”Fremre kamera ingen sikt” på instrumentpanelet.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- Revers er valgt;

- siktfeltet til kameraet er tilsmusset;

- radaren foran er tildekket;

- avhengig av kjøretøyet, er bakre radarer tildekket;

- varsellampen û lyser.

Hvis et av hastighetskameraene på sidene er tildekket, vises varsellampen i gult ledsaget av meldingen ”Side radar ingen visbilitet”.

Hvis et av frontradaren er tildekket, vises varsellampen i gult ledsaget av meldingen ”Fremre radar ingen visbilitet”.

Hvis frontkameraet er tildekket, vises varsellampen i gult ledsaget av meldingen ”Fremre kamera ingen sikt”.

Rengjør området der sensorene er plassert.

Hvis kjøretøyet har et tilhengerfeste som gjenkjennes av systemet, lyser varsellampen gult sammen med meldingen ”Tilhenger: Side radarer utilgjengelig” for å informere deg om at funksjonen for beskyttelse mot nødkjørefeltskifte ikke fungerer.

Hvis kjøretøyet sleper en tilhenger eller en campingvogn, kan det oppstå uventede eller unødvendige korrigeringer.

Du kan deaktivere ”Avansert sikkerhet”-funksjonen for å unngå uforutsette eller unødvendige korrigeringer.

Funksjonsfeil

Hvis funksjonen oppdager en funksjonsfeil, vises -varsellampen i instrumentpanelet og, avhengig av typen feil, vises følgende melding:

- ”Fremre kamera må kontrolleres”;

eller

- ”Fremre radar må kontrolleres”;

eller

- ”Kjøre assistanse utilgjengelig”;

eller, (kjøretøyavhengig)

- ”Side radarer må kontrolleres”.

Avhengig av kjøretøy vises, i tillegg til meldingen, ©-varsellampen i instrumentpanelet.

Kontakt en godkjent forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet eller radaren(e) kommer ut av stilling og ikke fungerer som de skal. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten el.l.) i området rundt kameraet eller radarene må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan forstyrre eller skade systemet:

- frontruten er tilsmusset (med skitt, is, snø, kondens o.l.).

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, mye regn, hagl, hålke etc.)

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- Veimerkingen er uregelmessig eller vanskelig å lese (f.eks. delvis borte, for lange mellomrom, ujevn veibane)

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.).

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

I dette tilfellet kan det hende at Avansert sikkerhet-funksjonen handler feil eller ikke i det hele tatt.

Fare for uønsket, feil korrigering eller ingen korrigering av kjøreretningen.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen må deaktiveres hvis:

- området rundt kameraet (på frontrutesiden eller bakspeilsiden) eller radaren(e) er skadet;

- Frontruten er sprukket eller skadet (ikke utfør reparasjoner på frontruten i dette området, få den skiftet hos en autorisert forhandler)

- kjøretøyet blir tauet (havari);

- du kjører på en vei uten fast dekke.

avancerad säkerhet