Tilbake til listen

ELBIL: lading

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hvis du har spørsmål om utstyret som er nødvendig for lading, kan du spørre en autorisert forhandler.

Viktige anbefalinger for å lade kjøretøyet

Les disse instruksjonene nøye. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til fare for brann, alvorlig skade eller elektriske støt som kan medføre død.

Lading

Ikke gjør noe med kjøretøyet under lading (vasking, arbeid i motorrommet osv.).

Hvis det vann er til stede, tegn til rust eller fremmedlegemer i kontakten til ladekabelen eller i kjøretøyets ladekontakt, må du ikke lade kjøretøyet. Fare for brann.

Ikke prøv å berøre kabelkontaktene, veggkontakten eller kjøretøyets ladekontakt eller sett gjenstander i dem.

Sett aldri ladekabelen i en adapter, kontakt med flere uttak eller skjøteledning.

Bruk av generatorer er forbudt.

Ikke fjern eller endre kjøretøyets ladekontakt eller ladekabelen. Fare for brann.

Ikke endre eller utfør noen handlinger på installasjonen under lading.

Ved et sammenstøt, selv et lite et, mot ladelokket eller -ventilen må disse kontrolleres av en autorisert forhandler så snart som mulig.

Ta vare på kabelen. Ikke trå på den, senk den i vann, trekk i den eller la noe dunke mot den.

Sjekk regelmessig at ladekabelen er i god stand.

Hvis det er skade på ladeledningen (rust, brun farge, kutt osv.) på enheten eller kjøretøyets elektriske ladekontakt, må du ikke bruke dem. Kontakt en autorisert forhandler for å skifte dem.

Hvis låsemekanismen til ladeluken ikke aktiveres og/eller kjøretøyets elektriske ladekontakt låses opp, må du kontakte en godkjent forhandler.

Ladekabel A

Denne kabelen er spesifikk for bilen din, og er utformet for tilkobling til veggkontakter eller offentlige ladepunkter for normal lading av batteripakken.

Ladekabel B

Denne kabelen gjør det mulig med:

- i normal bruk, på en kontakt som bare brukes for kjøretøyet (14 A / 16 A lading);

- Lading via en vanlig husholdningskontakt, (8 A lading) for eksempel når du må lade et annet sted enn hjemme.

Kontakter må festes slik det er angitt i instruksjonene som fulgte med ladekabelen B.

Les alltid ladekabelens instruksjoner nøye før du bruker den B.

Vi anbefaler at du bruker en ladekabel som gjør det mulig med standard lading for å lade traksjonsbatteriet.

Hver ladekabel lagres i bagasjerommet på kjøretøyet BAGASJEROM, HATTEHYLLE BAK.

La aldri kontakten henge etter ledningen. Bruk krokene C til å feste den.

Hvis en ladekabel ikke fungerer som den skal under ladeprosessen (rødt varsellys på enheten D), må du stoppe ladingen umiddelbart. Se kabelinstruksjonene.

Viktige anbefalinger for å lade kjøretøyet

Les disse instruksjonene nøye. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til fare for brann, alvorlig skade eller elektriske støt som kan medføre død.

Valg av ladekabel

Standardladekabelen som følger med kjøretøyet, er utviklet spesielt for dette kjøretøyet. Den er utviklet for å beskytte deg mot fare for elektriske støt som kan føre til død eller brann.

Må ikke brukes med ladekabler fra tidligere kjøretøy, da de ikke er tilpasset.

Av hensyn til sikkerheten er det strengt forbudt å bruke en ladekabel som ikke er anbefalt av produsenten. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til brann eller elektrisk støt som kan være fatalt. Hvis du vil ha informasjon om en ladekabel som er egnet for kjøretøyet ditt, kan du kontakte en autorisert forhandler.

Bruk av ladekabelen B

Les instruksjonene som følger med ladekabelen, nøye for å lære om forholdsreglene du må ta når du bruker produktet, og de tekniske spesifikasjonene som kreves ved montering av kontakten.

Installasjon

Strømtilførselssystemer

Bruk bare ladeterminaler som samsvarer med IEC-61851-1 og tilkoblingspunkter beskyttet av:

- en type A 30 mA rests differensialstrømsystem som gjelder for kontakten som bruker;

- en overstrømsbeskyttelsesenhet;

- beskyttelse mot overspenning i forbindelse med lyn i utsatte områder (IEC 62305-4).

Veggkontakt

Få en kvalifisert tekniker til å installere en spesiell veggkontakt.

I tilfelle lading i hjemmet

Få en kvalifisert fagperson til å sjekke at hver kontakt som du kobler ladekabelen til, er i samsvar med standardene og reglene som gjelder i landet, og at den er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet tidligere i informasjonen om ”Strømtilførselssystemer”.

Ladetyper som er i samsvar med europeiske standarder

Vekselstrøm (AC)

Hvis informasjonen vises på kjøretøyets ladeluke, følger du instruksjonene nedenfor.

Før du kobler til en ladekabel, må du kontrollere at:

- fargen og en av bokstavene på inntakskontakten 1 samsvarer med fargen og en av bokstavene på enden 4 av kabelen;

- fargen og en av bokstavene på inntakskontakten 3 samsvarer med fargen og en av bokstavene på enden 5 av kabelen.

Ladetype

Vekselstrøm (AC)

Tilkobling

Ladeterminal1/ladekabel 4

Kjøretøy3 ladekabel 5

Ladetyper som oppfyller europeiske standarder (for alle andre tilfeller må du kontakte en godkjent forhandler).

Ladetyper som er i samsvar med europeiske standarder (fortsettelse)

Likestrøm (DC)

Hvis informasjonen vises på kjøretøyets ladeluke, følger du instruksjonene nedenfor.

Før du kobler til en ladekabel, må du forsikre deg om at fargen og en av bokstavene på inntakskontakten 3 samsvarer med fargen og en av bokstavene på enden 5 av ladekabelen.

Ladetype

Likestrøm (DC)

Tilkobling

Kjøretøy3 ladekabel 5

Ladetyper som oppfyller europeiske standarder (for alle andre tilfeller må du kontakte en godkjent forhandler).

Elektrisk ladetilkobling 3

Merk: Hvis det snør, må du fjerne snø fra kjøretøyets ladeområde på passasjersiden før du kobler til eller fra.

Snø i kontakten kan blokkere innsettingen av ladekabelens plugg.

Det er to ladekontakter foran på passasjersiden av bilen:

- E kontakt for lading opp til 22 kW

- F kontakt for hurtiglading (kjøretøyavhengig)

Det er også to knapper plassert inne i ladeluken:

- Knappen 6 låser opp ladekabelen;

- Knappen 7 starter øyeblikkelig lading av kjøretøyet.

Forholdsregler

For daglig bruk anbefaler vi at du lader kjøretøyet til 80 % full for å forbedre batteriets levetid.

Unngå å lade og parkere kjøretøyet i ekstreme temperaturer (varme eller kalde).

Under ekstreme forhold kan det ta flere minutter før ladingen starter (tiden som kreves før traksjonsbatteriet kjøles ned eller varmes opp).

Når kjøretøyet er parkert i mer enn sju dager i temperaturer under rundt -25 °C, kan det hende at lading av fremdriftsbatteriet ikke er mulig.

Når kjøretøyet er parkert i mer enn tre måneder nær nullområdet, kan det hende at lading av batteriet ikke er mulig.

Strømnivået som er tilgjengelig, er avhengig av batteritemperaturen. Det kan derfor variere mellom stopp og start av kjøretøyet hvis batteriet er kaldt eller varmt.

For å bevare brukstiden til traksjonsbatteriet må du unngå å parkere kjøretøyet i mer enn én måned med høy lading, særlig i svært varmt vær.

Prøv å lade traksjonsbatteriet etter kjøring og/eller i milde temperaturer. Hvis ikke kan ladingen ta lengre tid eller til og med ikke være mulig.

Det er å foretrekke å lade kjøretøyet etter kjøring hvis ladenivået er lavt (< 25 %) og når temperaturen er under null.

Råd

- Ved høye temperaturer må du prøve å parkere og lade opp kjøretøyet på et sted med skygge eller dekke.

- Lading kan gjøres i regn eller snø.

- Aktivering av klimaanlegget øker ladetiden som kreves.

Hvis du ikke har et overspenningsvern, anbefales det at du ikke lader kjøretøyet i dårlig vær (torden osv.).

Lade opp traksjonsbatteriet

Bilen må stå stille og tenningen må være slått av:

- ta ladekabelen 2 som er plassert i oppbevaringsrommet i kjøretøyets bagasjerom;

- trykk ladeluken 8 for å låse den opp. Varsellampen 9 lyser hvitt;

- koble enden av kabelen til strømtilførselen;

- ta tak i håndtaket 10;

- koble til ladekabelen. Varsellampen 9 blinker gult;

- Når du hører et låseklikk, kontrollerer du at ladekabelen er riktig koblet til. For å kontrollere låsingen drar du forsiktig i håndtaket 10;

- Hvis du har programmert en utsatt lading og du vil starte ladingen umiddelbart, trykker du på knappen 7 for å starte ladingen KLIMAANLEGG: Programmering.

Ladekabelen låses automatisk til kjøretøyet. Dette gjør det umulig å koble kabelen fra kjøretøyet.

Når ladeklaffen er åpen eller ikke ordentlig lukket, vises meldingen ”ladeluke åpen” på instrumentpanelet.

Ikke bruk ladeluken 8 til å henge ladekabelen 2 mens bilen lades.

Sørg for at du kveiler ut hele ladekabelen for å begrense oppvarming.

Ikke bruk en skjøteledning, kontakt med flere uttak eller en adapter.

Fare for brann.

Hvis du nettopp har akseptert en systemoppdatering via multimediasystemet, blir ladingen av fremdriftsbatteriet forsinket eller kansellert.

Vent til oppdateringen er fullført før du kobler ladekabelen til bilen. Du finner mer informasjon om systemoppdateringer i instruksjonene for multimedieutstyr.

Under ladingen blinker varsellampen 9 blått.

Når ladingen starter, vises følgende informasjon i instrumentpanelet:

- Varsellampe for strømnivået til batteriet 12;

Ladetiden for fremdriftsbatteriet er avhengig av hvor mye strøm som er igjen og hvor mye strøm ladeterminalen leverer. Informasjonen vises i instrumentpanelet under lading DISPLAY OG INDIKATORER.

Merk: Under visse forhold kan den faktiske ladetiden være lenger enn ladetiden som vises på instrumentpanelet. Dette avhenger av:

- kvaliteten på det elektriske nettverket;

- det opprinnelige ladenivået;

- den utvendige temperaturen er for lav;

- ...

Ved problem med ladekabelen anbefaler vi at du bytter den ut med en kabel som er identisk med originalen. Kontakt en godkjent forhandler.

- etterfyllingsgrad for batteri;

- et estimat for gjenværende ladetid (dette vises ikke etter ca. 95 % lading);

- Varsellampen 11 viser at bilen er koblet til en strømkilde;

- Kjøretøyets rekkevidde vil variere avhengig av ladenivået.

Varsellampen forsvinner etter et par sekunder. Den vises igjen hvis en dør åpnes.

Når ladingen er fullført, lyser varsellampen 9 grønt kontinuerlig.

Du trenger ikke å vente til ladingen er ved reservenivåene før du lader kjøretøyet.

Funksjonsfeil

Hvis varsellampen 9 lyser rødt kontinuerlig, må du kontakte en godkjent forhandler.

Forholdsregler som må tas når du fjerner den fra kontakten

- Trykk på knappen 6 eller trykk og hold inne knappen for døropplåsning på kortet for å frigjøre ladekabelen.

- Ta tak i håndtaket 10.

- Koble ladekabelen 2 fra kjøretøyet.

- Du må lukke 8 ladeluken og trykke på den for å låse den.

- Koble kabelen 2 fra strømtilførselen 1.

- Oppbevar kabelen 2 i oppbevaringsrommet i bagasjerommet.

Merk: Kabelen kan være varm umiddelbart etter en lang lading av fremdriftsbatteriet. Bruk håndtakene.

Det er viktig å følge fremgangsmåten for å koble fra i rekkefølge.

Etter å ha trykket på utløserknappen for ladekabelen, vil du ha rundt 30 sekunder til å koble den fra før den låses igjen.

Etikett 13

Etiketten 13 på ladeluken 8 viser informasjon om hvordan ladefunksjonen angis av status for varsellampen 9:

- Blinker gult: Ladekabelen er koblet til bilen og systemet utfører kontroller.

- Blinker blått: Lading pågår

- Lyser sammenhengende: Ladeprogrammering er aktivert.

- Lyser sammenhengende grønt: Batteripakken er fulladet.

- Blinker rødt: Driftsfeil.

Etiketten 13 på høyre side minner deg på følgende instruksjoner:

- ladeklaffen må ikke rengjøres med en høyttrykkspyler;

- med kjøretøyet i ro kan ventilen og ladeluken åpnes;

- under kjøring må ventilen og ladeklaffen være lukket;

- åpne klaffen for å koble til ladekabelen;

- lukk klaffen igjen når kabelen er koblet fra.

- koble til en husholdningskontakt, en ladestasjon med vekselstrøm eller en hurtiglader;

- se kjøretøyets brukerhåndbok for mer informasjon om lading.