Tilbake til listen

CRUISE CONTROL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fartsholder-funksjonen kontrollerer motoren og bremsesystemet for å hjelpe deg med å opprettholde en kjørehastighet du har valgt, kjent som marsjfart.

Denne cruisehastigheten kan justeres sømløst fra 30 km/t til 150 km/t eller, avhengig av kjøretøyet, til 160 km/t.

Avhengig av kjøretøyet informerer symbolet på 2-kontrollen deg om at du er utstyrt med:

- med Stop and Go adaptiv cruisecontrol STOP AND GO ADAPTIV FARTSHOLDER;

- med ”Active Driver Assist” ACTIVE DRIVER ASSIST.

Kontroller

1 Start/stopp-bryter for hastighetsbegrenser .

2 Av/på-bryter for fartsholder.

3 hurtigknapp (avhengig av kjøretøyet): Tilpass settpunktet for hastighet til registrerte fartsgrenser PÅVISNING AV VEISKILT.

4 - Oppover: aktiverer, øker cruisehastigheten eller påminner om lagret cruisehastighet (RES/+).

- Nedover: aktiverer, reduserer cruisehastigheten eller lagrer gjeldende hastighet (SET/-).

5 Sett funksjonen på standby (med kjørehastigheten lagret) (0).

Når ECO-modus er aktivert, kan ikke fartsholderhastigheten overstige kjøretøyets gjeldende hastighet KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING.

Det regenerative bremsesystemet og hendlene er ikke tilgjengelige når cruisekontrollen eller den adaptive cruisecontrol-funksjonen er aktivert.

Avhengig av kjøretøyet kan du koble fartsholder-funksjonen til funksjonen "Trafikkskiltgjenkjenning" PÅVISNING AV VEISKILT Ved å trykke på bryteren 3.

Slå den på

Trykk på bryteren 2.

Varsellampen 6 vises i grått.

Meldingen "Fartsholder ok SET for aktiver." vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at marsjfartsfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en marsjfart.

Aktivere fartsholderen

Med en stabil hastighet over ca. 30 km/t skyver du 4-kontrollen oppover på (RES/+) eller nedover på (SET/-): funksjonen aktiveres og gjeldende hastighet tas i betraktning. Kjørehastigheten vises i stedet for tankestrekene.

Marsjfarten bekreftes ved at den lagrede hastigheten og varsellampen vises i grønt 6.

Hvis du forsøker å aktivere funksjonen når kjørehastigheten er under 30 km/t, vises meldingen ”Ugyldig hast.” og funksjonen aktiveres ikke.

Kjøre

Når en cruisehastighet er registrert og fartsholderfunksjonen er aktiv, kan du ta foten av gasspedalen.

Vær oppmerksom på at du må holde foten i nærheten av pedalene for å kunne handle raskt i en nødsituasjon.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren.

Det erstatter ikke under noen omstendigheter førerens ansvar for å respektere fartsgrensen og være årvåken.

Føreren må alltid ha kontroll på kjøretøyet.

Fartsholderen må ikke brukes når det er mye trafikk, på svingete eller glatte veier (svart is, vannplaning, grus) og i dårlig vær (tåke, regn, sidevind osv.).

Det er fare for ulykker.

Justere cruisehastigheten

Du kan variere marsjfarten ved å trykke 4 -kontrollen:

- oppover på (RES/+) for å øke hastigheten;

- nedover på (SET/-) for å redusere hastigheten.

Merk ved å trykke og holde nede på 4 -kontrollen kan du endre hastigheten med etterfølgende intervaller.

Overstige cruisehastigheten

Cruisehastigheten kan overskrides når som helst ved å trykke gasspedalen.

Når den overskrides, blinker cruisehastigheten i instrumentpanelet.

Slipp deretter gasspedalen. Etter noen sekunder går kjøretøyet tilbake til innstilt cruisehastighet.

Du må holde føttene i nærheten av pedalene for å være klar til å reagere i en nødssituasjon.

Kontakt en autorisert forhandler hvis fartsholderen ikke lenger er tilgjengelig (etter flere forsøk på aktivering).

Sette funksjonen på standby

Funksjonen settes til ventemodus hvis du:

- 5-bryter (0);

- bremsepedalen;

- Skift til nøytral.

Cruisehastigheten blir lagret og vises i grått i instrumentpanelet

Gå tilbake til cruisehastigheten

Du kan hente frem en lagret hastighet når vei- og kjøreforholdene (trafikk, veiunderlag, værforhold osv.) tillater det.

Skyv 4 -kontrollen oppover (RES/+) hvis kjøretøyets hastighet er over 30 km/t.

Når du ser en påminnelse om den lagrede hastigheten, bekreftes aktivering av fartsholder ved å vise grønt på marsjfart og, avhengig av kjøretøyet, 6 varsellampen tennes.

Merk: Hvis hastigheten som tidligere var lagret, er mye høyere enn gjeldende hastighet, akselererer kjøretøyet raskere for å nå denne grensen.

Når fartsholderen er satt i standby, skyver du 4 -kontrollen nedover (SET/-) for å aktivere fartsholder-funksjonen uten å ta hensyn til den lagrede hastigheten - det er hastigheten bilen kjører i som tas med i betraktning.

Slå av funksjonen

Cruisehastighetsfunksjonen avbrytes:

- Når du trykker på 2-knappen. I dette tilfellet lagres ikke hastigheten.

- Når du trykker på 1-knappen. I dette tilfellet blir fartsbegrenseren valgt, og ingen hastighet lagres.

Varsellampen 6 forsvinner fra instrumentpanelet for å bekrefte at funksjonen ikke lenger er aktiv.

Hvis du setter fartsholderen på standby eller slår den av, fører det ikke til en rask reduksjon i hastigheten. Du må bremse ved å trykke bremsepedalen.

farthållare