SPESIELLE FUNKSJONER FOR DIESELMODELLER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Turtall, dieselmotor

Dieselmotorer er utstyrt med en Innsprøytingspumpe med elektronisk regulering som hindrer at motoren får for høyt turtall uansett hvilket gir som er valgt.

Kontakt en godkjent forhandler snarest hvis varsellysene Ä og © tennes.

Avhengig av drivstoffkvaliteten blir det av og til sluppet ut hvit røyk under kjøring.

Dette skyldes en automatisk rengjøring av eksospartikkelfilteret, og påvirker ikke kjøreegenskapene.

Hvis du går tom for drivstoff

Selv om tanken kjøres helt tom, kan du likevel starte motoren som normalt etter påfylling av drivstoff, forutsatt at batteriet er godt oppladet.

Hvis motoren imidlertid ikke starter etter å ha ventet litt og forsøkt flere ganger DRIVSTOFFTANK.

Motorrøykopasitetsetikett

Du finner informasjonen 1 på etiketten A som er festet i motorrommet eller, avhengig av kjøretøyet, på kjøretøyets identifikasjonsskilt KJØRETØYETS IDENTIFIKASJONSSKILT.

1 Dieseleksosutslipp.

Forholdsregler om vinteren

Slik unngår du problemer ved temperaturer under null:

- pass på at batteriet alltid er fullt oppladet;

- sørg for at det alltid er rikelig med drivstoff på tanken, slik at det ikke dannes kondensvann i bunnen av tanken.

Ikke parker kjøretøyet eller la motoren gå på steder der brennbare materialer eller stoffer (f.eks. gress eller blader) kan komme i kontakt med det varme eksosanlegget.

Partikkelfilter

Partikkelfilteret blir brukt ved behandling av eksosgass fra dieselmotorer.

Varsellampen (kjøretøyavhengig) vises i instrumentpanelet når filteret begynner å bli tilstoppet og trenger rengjøring.

Automatisk regenerering

Gjør som følger: Hvis -varsellampen tennes, fortsetter du å kjøre i henhold til trafikkforholdene og fartsgrensen til lampen slukkes igjen. Ikke la motorturtallet falle under 2000 rpm, hvis mulig.

Varsellampen burde slukke etter 10-20 minutter. SKJERMER OG INDIKATORER.

Varsellampen kan vises i instrumentpanelet samtidig som motorturtallet øker og kjølesystemet aktiveres for å rengjøre partikkelfilteret.

Merk: Varsellampen kan tennes på nytt hvis kjøreforholdene ikke er helt optimale med hensyn til rengjøring av filteret. Hvis du stanser bilen eller motorturtallet kommer under 2 000 rpm før varsellampen slukner, kan det hende at du må starte prosedyren på nytt.

Du kan gjøre det lettere for den automatiske partikkelfilterregenereringen hvis du kjører en lengre tur (minst 20 minutter) på hovedveier hver 200 km.

Manuell regenerering

(kjøretøyavhengig)

Hvis det ikke er mulig å overholde vilkårene (kjøretid osv.), vises varsellampen i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Start part.filt. regenerering” for å vise at metningsnivået er for høyt for automatisk regenerering.

Du må raskt utføre manuell regenerering for å unngå metning av partikkelfilteret, noe som kan kreve at du kontakter en godkjent forhandler.

Manuell regenerering av partikkelfilteret fører til høy temperatur i eksossystemet og eksosgassen. Forholdsregler må tas (se nedenfor og på neste side) under prosessen som varer i ca. 40 minutter.

Dette gjør du ved å gjøre følgende når varsellampen tennes sammen med meldingen ”Start part.filt. regenerering”:

- Parker kjøretøyet på veien, vekk fra trafikken og på et sted der det er minst tre meter fra hindringer eller materialer som enkelt kan antennes eller smelte (f.eks. papir, gress, plast, tørt materiale osv.).;

- Trekk til parkeringsbremsen.

- Sett girspaken i nøytral (N for kjøretøy med automatisk girkasse).

Med motoren i gang, gjør du følgende:

- deaktiver Stop and Start-funksjonen hvis kjøretøyet er utstyrt med det FUNKSJON STOP AND START;

- trykk2- eller 3-knappen flere ganger inntil meldingen ”Regen.part.filt. [langt trykk]” vises.

- trykk på og hold 2-knappen inntil meldingen ”Partikkelfilter regener. Pågår” eller ”40 min regen.For å avbryte, brems” vises.

Varsellampen blinker.

Vent til varsellampen slukner (ca. 40 minutter).

Meldingen ”Partikkelfilter regener. Utført” vises i instrumentpanelet.

Hvis vilkårene ikke er innfridd før eller under regenerering, slukner varsellampen , meldingen ”Partikkelfilter regener. stoppet” vises og prosedyren avbrytes.

Meldingen ”Regen.part.filt. [langt trykk]” vises så snart vilkårene for å fornye den manuelle prosedyren oppfylles på nytt.

Merk: ikke start regenereringen hvis det er for lavt olje- eller kjølevæskenivå (varsellampen for oljetrykk À eller varsellampen for kjølevæsketemperatur Ô tennes i instrumentpanelet). I så fall må du etterfylle MOTOROLJENIVÅ: generell informasjon og NIVÅER, FILTRE.

Regenerering er ikke mulig:

- hvis drivstoffnivået er for lavt;

- hvis motoren er for kald;

- i ekstreme værforhold (kaldt, varmt eller svært høytliggende).

Under regenereringsprosessen

- øker motorhastigheten først til ca. 3000 o/min for å varme motoren. Deretter reduseres den til ca. 1700 o/min til slutten av regenereringen.

- viften aktiveres Dette er normalt for å sikre motorkjøling;

- produseres det ofte hvit røyk og uvanlig lukt fra eksossystemet Dette betyr ikke at systemet fungerer feil.

Hvis du trenger å avbryte regenereringen av partikkelfilteret, trykker du inn en av pedalene for å avbryte. I så fall er regenereringen bare delvis utført.

Ikke start regenereringen i en garasje eller et lukket område.

Fare for forgiftning eller kvelning av eksosutslipp.

Pass på at ingen er i nærheten av eksosanlegget under regenerering.

Fare for brannskader.

Ikke parker på steder hvor det finnes brennbare materialer eller stoffer som f.eks. gress, blader eller papir som kan komme i kontakt med eller være nær det varme eksosanlegget.

Fare for brann.

Ikke la kjøretøyet være uten tilsyn under regenerering.

Spesielle tilfeller

Hvis filteret er for fullt, lyser varsellampen © og (kjøretøyavhengig) varsellampen vises i instrumentpanelet, sammen med meldingen ”Kontroller Insprutning”. I så fall må du kontakte en autorisert forhandler.

Hvis ®-varsellampen og (kjøretøyavhengig) -varsellampen vises i instrumentpanelet sammen med meldingen ”Motorfeil fare”, må du stanse bilen, slå av motoren og kontakte en autorisert forhandler.

Varsellyset ® krever at du stanser umiddelbart av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen. Ring en godkjent forhandler.