Tilbake til listen

VARSLING VED SKIFTE AV KJØREFELT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne funksjonen bruker informasjon fra kameraet 1 for varsle føreren når kjøretøyet krysser en stiplet eller heltrukket linje uten at blinklyset er slått på.

Plassering av kameraet 1

Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Funksjonen for varsling ved skifte av kjørefelt korrigerer ikke kjøretøyets kjøreretning.

Når tenningen er på, er funksjonen aktivert som standard.

Deaktivere/aktivere funksjonen

Funksjonen kan deaktiveres med et trykk på 2-bryteren:

- Meldingen ”Filvarsl. Assist Varsel av” vises i instrumentpanelet A.

- -varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet A og vises i oransje under speedometeret 3.

Du kan aktivere funksjonen igjen ved å trykke én gang til på 2-bryteren:

- Meldingen ”Filvarsl. Assist Varsel på” vises i instrumentpanelet A.

- -varsellampen vises i grått i instrumentpanelet A.

Bruk

Funksjonen er innstilt for å varsle føreren hvis

- Kjøretøyets hastighet overstiger omtrent 60 km/t.

og

- Det er oppdaget linjer.

-varsellampen vises i hvitt i instrumentpanelet A for å varsle føreren.

Bruk (fortsettelse)

Funksjonen utløser et varsel hvis en linje krysses uten at retningslysene er aktivert.

Funksjonen varsler føreren:

- med en pipetone;

og

- -varsellampen blinker hvitt i instrumentpanelet A.

Midlertidig ikke tilgjengelig

- Svært raskt skifte av kjørefelt.

- Sammenhengende kjøring på en linje;

- ca. 4 sekunder etter skifte av kjørefelt;

- skarpe svinger;

- dårlig sikt;

- aktivering av retningslysene på én av sidene;

- kraftig akselerasjon;

-...

Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, forsvinner -varsellampen som vises i grått, fra instrumentpanelet A.

Årsaker til at systemet ikke kan aktiveres

Systemet kan ikke aktiveres hvis:

- kjørehastigheten er under ca. 60 km/t;

- Revers er valgt;

- Siktfeltet til kameraet er tilsmusset;

- Varsellampen û lyser.

-varsellampen vises i grått i instrumentpanelet A.

Funksjonsfeil

I tilfelle feil:

- -varsellampen forsvinner.

- Meldingen ”Kontroller filvarsl. Assist” vises i instrumentpanelet A sammen med varsellampen ©.

Kontakt en autorisert forhandler.

Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel for føreren. Ikke stol blindt på funksjonen - det er ditt ansvar å ha kontroll over kjøretøyet og kjøre aktpågivende.

Systemservice og reparasjoner

- Et slag eller støt kan gjøre at kameraet kommer ut av stilling og fungerer dårligere. Deaktiver funksjonen og kontakt en autorisert forhandler.

- Eventuelle arbeider (reparasjoner, skifte/justering av frontruten osv.) i området rundt kameraet må utføres av fagfolk.

Bare en autorisert forhandler er kvalifisert til å utføre service på systemet.

Hvis det oppstår en uregelmessighet i systemet

Eksempler på forhold som kan påvirke eller forstyrre systemet:

- Komplekse miljøer (f.eks. tunneler).

- Krevende værforhold (snø, hagl, hålke osv.).

- Dårlig sikt (nattemørke, tåke osv.).

- Veimerkinger som er slitte, har lav kontrast eller er plassert langt fra hverandre (linjene er delvis utvisket osv.).

- Blending (skarpt sollys, lys fra møtende trafikk osv.).

- Smal eller svingete vei (krappe svinger osv.).

- Kort avstand til kjøretøyet foran.

Risiko for falske alarmer eller manglende varsling