SETEBELTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bruk alltid setebeltet når du kjører. Du må også alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg i.

Feiljusterte eller vridde setebelter kan medføre skader hvis det skjer en ulykke.

Bruk ett setebelte per person, enten det er et barn eller en voksen.

Selv gravide skal bruke et setebelte. I dette tilfellet må du sørge for at beltet i fanget ikke legger for mye trykk på magen, men det må ikke være slakt.

Før start må du først justere førerstillingen, og deretter be alle passasjerer om å justere setebeltene sine for å sikre optimal beskyttelse.

Justere førerposisjon

- Sett deg godt tilbake i setet (ta av deg jakke eller genser osv.). Dette er viktig for å sikre at ryggen er riktig plassert.

- Juster avstanden mellom setet og pedalene. Setet bør være skjøvet lengst mulig bakover, men ikke lenger enn at du kan trykke clutchpedalen helt inn. Seteryggen skal være justert slik at armene er noe bøyd når du holder i rattet.

- Juster stillingen på nakkestøtten. For maksimal sikkerhet må hodet være så nærme nakkestøtten som mulig.

- Juster høyden på setet. Denne justeringen gjør at du kan velge seteposisjonen som gir deg best mulig sikt.

- Juster rattstillingen.

Justere setebeltene

Sitt med ryggen godt mot seteryggen.

Skulderstroppen 1 bør plasseres så nær halsgropen som mulig, men ikke på den.

Hoftestroppen 2 bør ligge flatt over lårene og mot bekkenet.

Setebeltet må brukes så nærme kroppen som mulig. Unngå for eksempel å bruke store klær eller å ha store gjenstander under beltet osv.

Låse

Trekk ut beltet langsomt og jevnt, og sørg for at spennen 3 låses i sperren 5 (kontroller at den er låst ved å dra i spennen 3).

Hvis beltet sitter fast, lar du det gå litt tilbake før du prøver å trekke det ut igjen.

Hvis setebeltet sitter helt fast, drar du langsomt, men bestemt slik at litt over 3 cm trekkes ut. La det gå helt tilbake før du prøver å trekke det ut igjen.

Hvis det fortsatt er et problem, må du kontakte en godkjent forhandler.

Sete med armlene(r)

Pass på at setebeltet føres under armlenet 6 og at spennen 3 låses i sperren 5.

Ta ned armlenet 7 på dørsiden (bevegelse A).

Trekk ut beltet langsomt og jevnt.

Før hoftebeltet under armlenet 7, og skulderstroppen over armlenet 7.

Sørg for at spennen låses i sperren (kontroller at den er låst ved å dra i spennen ).

ß Varsellys for påminnelse om setebelte foran

Den vises på den midtre skjermen hvis motoren startes uten at setebeltet på førersiden er festet (hvis det sitter noen i setet). Hvis setebeltet ikke er festet når kjørehastigheten er over 20 km/t, blinker varsellampen og det høres en varsellyd i 120 sekunder.

Avhengig av kjøretøyet vil lyset blinke hvis sikkerhetsbeltet på passasjersiden foran ikke er festet.

Låse opp

Trykk på knappen 4 så trekkes setebeltet inn igjen av spolen. Før beltet tilbake.

Justere høyden på setebeltene foran

Bruk knappen 8 til å justere høyden på setebeltet slik at skulderstroppen sitter som vist ovenfor.

Trykk på knappen 8, og løft eller senk setebeltet.

Sørg for at setebeltet er skikkelig låst på plass etter at du har justert det.

- Ingen endringer kan gjøres på komponentdelene på sikkerhetsutstyret - belter og seter og festene deres - som opprinnelig er festet. For spesielle handlinger (f.eks. feste barneseter) kontakter du en autorisert forhandler.

- Ikke bruk enheter som tillater slakk i beltene (f.eks. klesklyper, klips osv.). Setebelter som sitter for løst, kan medføre skade hvis det skjer en ulykke.

- Legg aldri skulderstroppen under armen eller bak ryggen.

- Bruk aldri det samme beltet for mer enn én person, og hold aldri en baby eller et barn på fanget med setebeltet rundt dem.

- Beltet skal aldri være vridd.

- Etter en ulykke må setebeltene kontrolleres og skiftes om nødvendig. Skift alltid setebeltene så snart de viser tegn til slitasje.

- Pass på at setebeltespennen er satt inn i riktig sperre.

- Påse at ingen gjenstander er plassert i området rundt setebeltesperren. Det kan hindre at beltet festes som det skal.

- Påse at setebeltespennen er skikkelig plassert (den skal ikke være skjult, klemt eller lagt flat av personer eller gjenstander).